เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการใช้โปรแกรมการสอนก่อนการจำหน่ายกับผู้ป่วยจิตเภทและญาติโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้วิจัย/Authors: ชลพร กองคำ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการใช้โปรแกรมการสอนก่อนการจำหน่ายกับผู้ป่วยจิตเภทและญาติโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 201

รายละเอียด / Details:

ในระยะเวลาเกือบศตวรรษที่ผ่านมา รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภทเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ครอบครัวของผู้ป่วยมีบทบาทหนันที่ที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งมีอาการเรื้อรังและต้องการการดูแลช่วยเหลือไปตลอดชีวิต แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากครอบครัวและผู้ป่วยไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการกลับไปใช้ชีวิตร่วมกัน ผู้ป่วยจิตเภทเกินกว่าครึ่งมักจะมีปัญหาในการปรับตัวขณที่อยู่บ้าน ทำให้เกิดความสัมพันธภาพกับครอบครัวที่ไม่ดี มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างรุนแรงต่อกัน ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถจัดการกับอาการและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภทและพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ก่อนและหลังเข้าโปรแกรมการสอนก่อนการจำหน่ายกับผู้ป่วยจิตเภทและญาติ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเภทและญาติที่เข้ารับการรักษในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 20 คู่ ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกจากประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นโปรแกรมการสอนก่อนการจำหน่ายโดยแบ่งเป็น โปรแกรมการสอนด้านความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภทและการแสดงออกทางอารมณ์ในญาติผู้ป่วยโปรแกรมการสอนด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและการแสดงออกทางอารมณ์ในผู้ป่วยจิตเภท และโปรแกรมการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ป่วยและญาติ และแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยจิตเภทกับญาติ ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภท พฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน pairedt-test และ independent t-test ผลการวิเคราะห์ ผู้ป่วยจิตเภทและญาติที่ได้รับโปรแกรมการสอนก่อนการจำหน่ายมีความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ข้อเสนอแนะ ควรศึกษาวิจัยการสอนก่อนการจำหน่ายในผู้ป่วยจิตเภทและญาติอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนารูปแบบการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและสอดคล้องกับความจำกัดของพื้นที่แต่ละแห่งและมีการติดตามหลังจำหน่ายทุก 3 และ 6 เดือน เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงหรือคงอยู่ของพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ป่วยและญาติ
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
link unfaithful husband why women cheat on husbands
how to spot a cheater women affair open
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student

Keywords: โปรแกรมการสอน, ผู้ป่วยจิตเภท, จิตเภท, โรคจิต, โรคจิตเภท, การจำหน่าย, discharge, schizophrenia, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000276

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต