เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนจำลอง

 

ผู้วิจัย/Authors: ผ่อง อนันตริยเวช

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนจำลอง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 200

รายละเอียด / Details:

บทนำ ปัญหาสำคัญของผู้ป่วยจิตเวช คือการกลับเป็นซ้ำบ่อยๆ และป่วยเรื้อรังจนเกิดความเสื่อมในทุกๆ ด้าน ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อมได้ ศูนย์พัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมจึงริเริ่มแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนจำลอง ยึดหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างคนปกติ(Normalization) ร่วมกับทฤษฎี A Model of Human Occupation (แบบจำลองกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายของมนุษย์) คือฝึกทักษะจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตแก่ผู้ป่วยจิตเวชอาการทางจิตทุเลา ให้อยู่อย่างอิสระ พึ่งพาตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งฝึกทักษะงานอาชีพที่เหมาะสมเป็นประสบการณ์ในการออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดู ตนเองในชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะการดำเนินชีวิต และประสบการณ์แก่ผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างคนปกติ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยจิตเวชชายอาการทางจิตทุเลา ระดับ3,4 วิธีดำเนินการ 1. ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง 4 ด้านโดยฝึกทักษะจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต 6 ด้าน 2. จัดกิจกรรมการอยู่ร่วมกันของผู้ป่วยชุมชนจำลอง 3. เตรียมชุมชนและจัดหาชุมชนรองรับ ผลการดำเนินงาน 1. มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 78 คน ปรับระดับความสามารถในการดูแลตนเองจากระดับ 3 เป็น 4 คิดเป็นร้อยละ 41.02 และจากระดับ 4 เป็น 5 คิดเป็นร้อยละ 20.51 2. จำหน่ายผู้ป่วยออกสู่ชุมชนดังนี้ ชุมชนเดิม คิดเป็นร้อยละ 20.51, ชุมชนวัดคิดเป็นร้อยละ 12.82 และชุมชนโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 5.12 โดยผู้ป่วยสามารถอยู่ในชุมชนได้นานขึ้น และลดการเข้ารับการรักษาซ้ำ ข้อเสนอแนะ เห็นควรจัดให้มีการจำลองชุมชนในโรงพยาบาลจิตเวช โดยให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และวัฒนธรรมประเพณีแต่ละท้องถิ่น ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
cheater marriage affairs go
read go married and want to cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
wife cheaters go open
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat

Keywords: ชุมชุนจำลอง, ฟื้นฟูสมรรถภาพ, ผู้ป่วยจิตเวช, ชุมชน, การพยาบาลจิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, rehabilitation, rehab, psychiatric nursing ชุมชน, ผู้ป่วยจิตเวช, ฟิ้นฟูสมรรถภาพ, โรคจิต, อาชีวะบำบัด, rehabilitation, rehab, occupational therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000275

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต