เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ดูแลแบบองค์รวม ต่อภาระและความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: นพรัตน์ ไชยชำนิ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ดูแลแบบองค์รวม ต่อภาระและความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 199

รายละเอียด / Details:

การมีผู้ป่วยจิตเภทในครอบครัว จะส่งผลกระทบต่อครอบครัว หรือผู้ดูแลอย่างมาก ได้แก่ ผู้ดูแลรู้สึกเครียด ซึมเศร้า ท้อแท้ บางรายถึงกับมีความคิดฆ่าตัวตายหรือมีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง เนื่องจากที่ผ่านมาส่วนใหญ่เน้นการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลหรือครอบครัวเพื่อให้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน แต่มีการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อพลังงานความสามารถในการดูแตนเอง หรือดูแลผู้ป่วย จึงจัดโปรแกรมการดูแลผู้ดูแลแบบองค์รวม และทำวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบภาระและความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแล ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการดูแลผู้ดูแลแบบองค์รวมและเปรียบเทียบภาระและความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแล รหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามโปรแกรมการดูแลผู้ดูแลแบบองค์รวมกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท จำนวน 40 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง ซึ่งจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมด้วยการจับคู่ตามระดับการศึกษา และความสัมพันธ์กับผู้ป่วย ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 20 คน กลุ่มทดลองได้รับการดูแลตามโปรแกรมการดูแลแบบองค์รวมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ โปรแกรมการดูแลผู้ดูแลแบบองค์รวม แบบวัดภาระ และแบบวัดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ซึ่งได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 ท่าน ค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้ง 2 ฉบับ เท่ากับ .93 และ .78 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที่ ผลการวิจัย พบว่า ภาระในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแล หลังได้รับโปรแกรมการดูแลแบบองค์รวมต่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการดูฉลผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแล หลังได้รับโปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภาระในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทหลังการทดลองของผู้ดูแลกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการดูแลแบบองค์รวม ต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการดุแลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทหลังการทดลองของผู้ดูแลกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการดูแลผู้ดูแลแบบองค์รวม สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการดุแลกลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบองค์รวม สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงควรนำโปรแกรมการดูแลผู้ดูแลแบบองค์รวมไปใช้เตรียมความพร้อม ญาติผู้ป่วยจิตเภทก่อนรับผู้ป่วยไปดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
how to catch a cheat open married men having affairs
women cheat husband go women who cheat on their husbands
percent of women that cheat link how to spot a cheater
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: ผู้ป่วยจิตเภท, จิตเภท, โรคจิต, ครอบครัว, โปรแกรมการดูแลแบบองค์รวม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000274

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต