เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน

 

ผู้วิจัย/Authors: เอกอุมา วิเชียรทอง

ชื่อเรื่อง/Title: การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 197-198

รายละเอียด / Details:

รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ คือการให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพกาย ใจ สังคมและสุขภาพจิตวิญญาณที่ดีให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งในปัจจุบันปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชมีความซับซ้อนมากขึ้น พยาบาลจิตเวชเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจำเป็นต้องพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งสามารถตรึงผู้ป่วยให้อยู่ในสังคมได้ โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักดิ์ศรีในสังคม ดดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยสมรรถนะในการให้บริการและทักษะเฉพาะด้านเพื่อทำความเข้าใจและแก้ปัญหาด้านจิตเวช ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ภายใต้กระบวนการขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาล : โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา มีบทบาทดังนี้ 1. การปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่เชี่ยวชาญ ให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน โดยใช้กระบวนการทางการพยาบาล ประเมินสภาวะด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสภาพแวดล้อม/ชุมชน ของผู้ป่วย การทำจิตบำบัดรายบุคคล การทำครอบครัวบำบัด การบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน เช่น ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว การใช้ชีวิตอยู่ในสังคม การทำงานและการหารายได้ เป็นต้น 2. การให้ความรู้ สอน ชี้แนะ ขั้นตอน ทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนแก่บุคลากรทีมสหวิชาชีพ พัฒนาสมุดบันทึกสุขภาพและแบบประเมินอาการให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและโรคที่เป็นอยุ่ ส่งเสริม evidence-based practice โดยการอ่าน/วิเคราะห์งานวิจัยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ให้ความรู้ตามแผนสุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ป่วยจิตเวชและญาติ 3. การเป็นที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ผู้ป่วยและครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมง ให้คำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาสาขาต่างๆ และแพทย์ประจำบ้าน 4. การวิจัย ประเมินและติดตามผลการดูแลผู้ป่วยที่บ้านทุก 3 เดือนแล้ว นำข้อมูลที่ได้มาวางแผนให้บริการ นำงานวิจัยที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านมาประยุกต์ใช้ทำวิจัยประเมินผลโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน 5. การบรหารจัดการ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าพยาบาลและทีมนำทางคลินิกวางแผนในการจัดบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน จัดทำวิธีการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านร่วมกับทีมนำทางคลินิก ทีมประสานงานคุณภาพและทีมบริหารความเสี่ยง 6. ประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรต่างๆ ในโรงพยาบาล โดยการจัดอบรมแจ้งข่าวสาร จัดประชุมตามสภาพปัญหา/สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 7. การตัดสินทางจริยธรรม ใช้ข้อบังคับของสภาการพยาบาลเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 8. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านโดยการผสมผสานกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เช่น การนำข้อมูลโปรแกรมรายงานอุบัติ-การณ์ความเสี่ยงมาใช้ในการวางแผนให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน การเข้าร่วมเป็นทีมประสานงานคุณภาพเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลภายในโรงพยาบาล 9. การสร้างนวตกรรมทางการพยาบาล สร้างโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ภายใต้กระบวนการขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยในชุมชนเมือง รวมทั้งสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลในโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านเพื่อส่งศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานครโดยผ่านเครือข่าย internet 10. การระกันคุณภาพบริการทางการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบ มาตรฐานการดูแลสภาพที่บ้าน มีการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบวัดทางคลินิกและบริการ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเป็นการปฏิบัติโดยพยาบาลผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขาต้องใช้องค์ความรู้จากการบูรณาการความรู้ ผลการวิจัย ทฤษฎี ศาสตร์ทางการพยาบาล ข้อมูลเชิงประจักษ์และเหตุผลทางพยาธิสรีรวิทยารวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับบคลากรในทีมสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติการพยาบาล เป็นทักษะที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการพยาบาลว่าผู้ป่วยจะรับบริการที่มีคุณภาพสูงสุด
website cheat how often do women cheat on their husbands
why men have affairs redirect redirect
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ปฏิบัติการพยาบาล, การพยาบาลขั้นสูง, การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, จิตเวช, พยาบาลจิตเวช บริการพยาบาล พยาบาล การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน nursing home health care psychiatric nursing care

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000273

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต