เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาระบบการดูแลผู้เจ็บป่วยทางจิตแบบพยาบาลเจ้าของไข้

 

ผู้วิจัย/Authors: กชพงศ์ สารกา

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาระบบการดูแลผู้เจ็บป่วยทางจิตแบบพยาบาลเจ้าของไข้

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 196

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล ระบบการมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการมอบหมายงานพยาบาลภายในหอผู้ป่วยเพื่อให้พยาบาลดูแลผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่รับไว้รักษา ในโรงพยาบาลจนกระทั่งกลับบ้าน โดยให้การดูแลอย่างสมบูรณ์แบบ มีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งผู้เจ็บป่วยทางจิตเป็นศูนย์กลาง การดูแลซึ่งจะนำไปสู่การพยาบาลแบบองค์รวม วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการดูแลผู้ป่วยทางจิต และพัฒนาการดูแลผู้ป่วยทางจิตแบบพยาบาลเจ้าของไข้ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการวิจัย ในขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่ พบว่า อัตรากำลังบุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้มีการมอบกมายแบบทีม ส่งผลให้เกิดช่องว่างและความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยมากขึ้น การรับรู้ปัญหาของผู้ป่วยน้อยและไม่ครอบคลุม เมื่อได้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการร่วมกันแล้วจึงผลักดันให้เกิดการดำเนินการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบพยาบาลเจ้าของไข้ขึ้น หลังจากการดำเนินการได้ 6 เดือน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90 พยาบาลสามารถให้การดูแลแบบองค์รวมทราบปัญหาผู้ป่วยอย่างครอบคลุมและมีปฎิสัมพันธ์กับผู้ป่วยมากขึ้น ผู้ป่วยรู้จักดูแลมากขึ้น และทีมสุขภาพมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
My wife cheated on me click all wives cheat
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: การพยาบาลผู้ป่วยทางจิต, พยาบาลเจ้าของไข้, การมอบหมายงาน, พยาบาลจิตเวช, จิตเวช, ืีnursing care, psychiatric nursing care

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000272

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต