เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาการของเด็กออทิสติกในคลินิกจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: อุไร มนต์สถาพร

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาการของเด็กออทิสติกในคลินิกจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 195

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพัฒนาการของเด็กออทิสติกในคลินิกจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดา ของเด็กออทิสติกจำนวน 43 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบมีจุดมุ่งหมาย (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและแบบสอบถามพัฒนาการของเด็กออทิสติกที่ผู้วิจัยสร้างเอง โดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา และภาษาอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยภายในบุคคลด้าน อายุมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านอารมณ์ ช่วงอายุ 6-9 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ปัจจัยด้านประเภทของออทิสติกมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านภาษาในช่วงอายุแรกเกิด-2 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยระหว่างบุคคลด้านการยอมรับของครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางด้านอารมณ์ในช่วงอายุ 2-6 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านสติปัญญาในช่วงอายุ 2-6 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ปัจจัยด้านจำนวนพี่น้อง ในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านภาษาช่วงอายุแรกเกิด-2 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ปัจจัยด้านความถี่ในการกระตุ้นพัฒนาการมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางด้านอารมณ์ช่วงอายุ 6-9 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยภายนอกบุคคล ด้านอายุของบิดามีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางด้านสังคมช่วงอายุแรก-2 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านสังคมในช่วงอายุ 2-6 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านสังคมในช่วงอายุ 2-6 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ปัจจัยด้านอาชีพของบิดา มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางด้านร่างกายในช่วงอายุ 6-9 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านภาษาในช่วงอายุ 2-6 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยด้านอาชีพของมารดามีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางด้านร่างกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
husbands who cheat click why wifes cheat
link unfaithful husband why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat with a married woman open infidelity signs
women looking to cheat link when a husband cheats
married looking to cheat link how can people cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: เด็ก, เด็กออทิสติก, พัฒนาการเด็ก, จิตเวชเด็ก, child, autistic, autism, child psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000271

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต