เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับคุณภาพการบริการพยาบาลในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: พันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับคุณภาพการบริการพยาบาลในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 194

รายละเอียด / Details:

การใช้รูปแบบการบริหารงานที่ดีและเหมาะสม จะทำให้พยาบาลประจำการทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการปฎิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมาตรฐานที่กำหนด คุณภาพการบริการพยาบลก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วย การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับคุณภาพการบริการพยาบาลจากการปฏิบีติกิจกรรมการพยาบาล ตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในหอผู้ป่วยเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยจำนวน 57 คน และพยาบาลประจำการ จำนวน 80 คนย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย และแบบสอบถามการปฏิบัติกิจกรรม การพยาบาลตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง เท่ากับ 0.96 และ 0.95 ตามลำดับ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบของแมนวิทนีย์ การทดสอบค่าที การคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน และการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยส่วนใหญ่รับรู้ว่า ตนเองมีรูปแบบการบริหารงานเป็นแบบมีส่วนร่วม พยาบาลประจำการส่วนใหญ่รับรู้ว่าเป็นแบบปรึกษาหารือ ตนเองมีรูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของตนเอง และพยาบาลประจำการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ U=1420.5, p-value=.000) คุณภาพบริการพยาบาลจากการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลประจำการ โดยรวมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก (ร้อยละ 75.0) รูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ำกับคุณภาพบริการพยาบาล ตามการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลประจำการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=.296,p=value=.008)
husbands who cheat website why wifes cheat
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
wife cheaters website open
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
i cheated on my husband now what read i cheated on my
women looking to cheat link when a husband cheats
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: หอผู้ป่วยจิตเวช, การบริหารงาน, บริการพยาบาล, มาตรฐาน, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมการพยาบาล, ward management, services, nursing care, psychiatric nursing care

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000270

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต