เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การทดลองหาประสิทธิผลของคู่มือเทคนิคการครองชีวิตคู่ (An Experiment on Effectiveness of Marital Technigues Guidance Book)

 

ผู้วิจัย/Authors: รจนา กุลรัตน์ สส.ม.

ชื่อเรื่อง/Title: การทดลองหาประสิทธิผลของคู่มือเทคนิคการครองชีวิตคู่ (An Experiment on Effectiveness of Marital Technigues Guidance Book)

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545 พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกาประสิทธิผลของคู่มือเทคนิคการครองชีวิตคู่ในเรื่องความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการครองชีวิตคู่ และศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือ ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นสตรีที่แต่งงานแล้วและอยู่กับสามี มีอายุไม่เกิน 50 ปี เป็นผู้ที่มีความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ 6 ปี และสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้คล่องแคล่ว จำนวน 60 คน เก็บรวบรวมโดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเมื่อมีผู้สนใจติดต่อสมัครเข้ามาได้ทำการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด และส่งแบบทดสอบไปให้ตอบ เพื่อการวัดผลครั้งแรกก่อน เมื่อได้รับแบบทดสอบคืนมา จึงส่งคู่มือไปให้อ่าน หลังจากนั้น 1 เดือน จึงให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบทดสอบเพื่อการวัดผลครั้งที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway anova) ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/WINDOW ผลของการวิจัยได้ข้อสรุปดังนี้ 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 45 มีอายุ 30-39 ปี ซึ่งมีจำนวนเท่า ๆ กับผู้มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป รวมเป็นร้อยละ 90 ส่วนมากร้อยละ 51.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 35 มีรายได้อยู่ระหว่าวง 10,000-19,999 บาท ต่อเดือน ด้านปัญหาในการครองชีวิตคู่พบว่าร้อยละ 78.3 มีปัญหาในการครองชีวิตคู่ โดยพบว่าส่วนมาก ร้อยละ 73.3 มีปัญหาความขัดแย้ง ไม่เข้าในกันในเรื่องต่าง ๆ รองลงมาร้อยละ 16.7 มีปัญหาการถูกนอกใจ 2. ความรู้เกี่ยวกับการครองชีวิตคู่ จากการพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ค่อนข้างมากทั้งก่อนทดลองและหลังทดลอง แต่ส่วนมากหลังทดลองมีความรู้มากกว่าก่อนทดลอง เมื่อแจกแจงระดับความรู้พบว่า หลังทดลองมีความรู้ระดับมาก มากกว่าก่อนทดลอง ร้อยละ 66.7 : 31.7 เมื่อเปรียบเทียบความรู้พบว่า หลังทดลองกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการครองชีวิตคู่มากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 3. ทัศนคติต่อชีวิตคู่ จากการพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีทัศนคติที่ดีใกล้เคียงกัน ทั้งก่อนทดลองและหลังทดลอง เมื่อแจกแจงระดับทัศนคติพบว่า หลังทดลองมีทัศนคติระดับดีมาก มากกว่าก่อนทดลอง ร้อยละ 73.3 : 43.3 เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติพบว่า หลังทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อชีวิตคู่ดีกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 4. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการครองชีวิตคู่ จากการพิจารณารายข้อพบว่า หลังทดลองกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกว่าก่อนทดลอง เมื่อแจกแจงระดับการปฏิบัติตนพบว่า หลังทดลองมีการปฏิบัติตนในระดับเหมาะสมมาก มากกว่าก่อนทดลอง ร้อยละ 41.7 : 25.0 เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนพบว่า หลังทดลองกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 5. ความคิดเห็นต่อคู่มือการครองชีวิตคู่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 43.3 เห็นว่าคู่มืออยู่ในระดับดีมาก อีกร้อยละ 28.3 เห็นว่าดีปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน และในกลุ่มผู้มีปัญหากับผู้ไม่มีปัญหาพบว่า ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
spy phone free download spyware mobile texting spyware
spy phone apps android go spyware for android phone
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
married looking to cheat link how can people cheat
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: สุขภาพจิต, คู่มือ, เทคนิคการครองชีวิตคู่, ชีวิตคู่, Marital Technigues, marital technigues, mental health family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00027

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย