เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสัมมนาญาติและเครือข่ายจิตเวชของผู้ป่วยเรื้อรังค้างโรงพยาบาลนานเกิน1 ปี

 

ผู้วิจัย/Authors: กัลยา อันชื่น

ชื่อเรื่อง/Title: การสัมมนาญาติและเครือข่ายจิตเวชของผู้ป่วยเรื้อรังค้างโรงพยาบาลนานเกิน1 ปี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 193

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานจะเกิดกลุ่มอาการติดโรงพยาบาลคือหมดความสนใจสิ่งใดๆ ขาดความริเริ่ม ขาดความเป็นบุคคล ยอมให้ผู้อื่นนำ และมีนิสัยส่วนตัวเสื่อมลง โรงพยาบาลเองก็ต้องสูญเสียอัตรากำลังและค่าใช้จ่ายในการดูแล ผู้ป่วยเหล่านี้มีปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อนและสะสมเป็นเวลานาน ทั้งจากตัวผู้ป่วยเอง ญาติ และชุมชน กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ จึงเห็นควรหารูปแบบในการแก้ไขปัญหาโดยการสัมมนาญาติและเครือข่ายจิตเวชของผู้ป่วยเรื้อรังที่ค้างโรงพยาบาลนานเกิน 1 ปี เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการดูแลจากญาติ ชุมชนและ/หรือกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติสุขต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยและญาติ สนับสนุนบทบาท สร้างแรงจูงใจแก่ญาติและเครือข่ายในการดูแลและ/หรือรับผู้ป่วยกลับรวมทั้งสร้างเครือข่ายทางสังคมแก่ผู้ป่วย สรุปผลการสัมมนา 1. ผู้เข้าสัมมนามีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 80 พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 20 2. ญาติรับผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อเนื่องทันที 1 ราย รับกลับภายใน 1 เดือน 1 ราย 3. ญาติรับผู้ป่วยกลับไปเยี่ยมบ้านภายใน 1 เดือน 1 ราย ภายใน 2 เดือน 4 ราย 4. ญาติเยี่ยมผู้ป่วยทุกเดือน 3 ราย 5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามดูแลผู้ป่วยหรือครอบครัวผู้ป่วยทุกราย
link how many guys cheat why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
free abortion pill read when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
spy phone free download android spy apps free texting spyware
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
percent of women that cheat click how to spot a cheater
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: สัมนา, เครือข่ายจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, ชุมชน, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวชชุมชน, psychiatric nursing community psychiatry, network

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000269

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต