เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: วรางรัตน์ ทะมังกลาง

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 192

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นโรคจิตที่มีอาหารเรื้อรังก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งในด้านการรับรู้ อารมณ์และพฤติกรรม จำนวนผู้ป่วยโรคจิตที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นพบว่าโรคจิตเภทนี้เป็นโรคที่พบมากที่สุด ครอบครัวเป็นบุคคลสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่ง มีความยากลำบากในการดูแล เป็นสาเหตุให้ผู้ดูแลรับรู้ว่าการดูแลเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือเรียกภาระการเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อภาระการดุแลจะช่วยใพยาบาลจิตเวช สามารถวางแผนในการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ดูแล วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทและปัจจัยที่มีผลต่อภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท ขอบเขตการวิจัย เป็นการศึกษาภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทและปัจจัยที่มีผลต่อภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ระหว่างเดือนเมษายน 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2544 จำนวน 250 ราย สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ระดับภาระการดูแลขอลผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทอยู่ในระดับน้อยร้อยละ 66 เมื่อพิจารณาแยกภาระการดูแลออกเป็นด้านรูปแบบและนามธรรม ผลการศึกษา พบว่า ภาระทั้งสองด้านอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 67.2 และร้อยละ 64.4 ตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อภาระการดุแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทพบว่า มีีัปัจจัยด้านอาชีพ สถานภาพสมรส ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย พฤติกรรมผู้ป่วยและรายได้ของของผู้ดูแล มีผลต่อภาระของการดูแล ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
website link wife cheaters
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
cheaters click here read
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
wife cheaters website open
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
married looking to cheat open how can people cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
cheats read infidelity in marriage
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: ผู้ปวยจิตเภท, จิตเภท, โรคจิต, ภาระผู้ดูแล, ครอบครัว, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น, schizophrenia, schizo

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000268

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต