เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้วิจัย/Authors: กาญจนา เหมะรัต

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 191

รายละเอียด / Details:

การพัฒนาการบริการด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขและเพิ่มคุณค่าในชีวิตให้กับคนไทยทั้งประเทศ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการพัฒนาองค์กรมาโดยตลอด แต่ยังไม่ทราบปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการอย่างชัดเจน จึงได้ทำวิจัยเรื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจร้อยละของปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ิแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งความเกี่ยวข้องระหว่างปัญหาและความต้องการื กับปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยและญาติ ทั้งปัญหาและความต้องการในการบริการที่ได้รับในด้านสถานที่ พฤติกรรมการบริการของบุคลากร การให้คำแนะนำและค่าใช้จ่ายในการรักษา จำนวนผู้ป่วยนอกและญาติ 236 ราย จำนวนผู้ป่วยในและญาติจำนวน 185 ราย พร้อมทั้งบันทึกเวลาที่ผู้ป่วยและญาติรอรับบริการแต่ละหน่วยของแผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 569 ราย โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละและปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาและความต้องการด้วยการทดสอบ Chi-Square ผลการวิจัยพบ ที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอกมีปัญหาร้อยละ 39.4 มีความต้องการร้อยละ 97.5 และทมี่กลุ่มงานผู้ป่วยใน พบปัญหาร้อยละ 66.3 ญาติมีปัญหาร้อยละ 31.2 ส่วนความต้องการพบร้อยเปอร์เซนต์ ผลจากการวิเคราะห์พบว่าปัญหาด้านบุคคลมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการในเรื่องการยิ้มแย้ม (p=.020) และความต้องการมีความแตกต่างกับเพศชายและหญิง (p=.022) ส่วนที่กลุ่มงานผู้ป่วยในพบว่า ปัญหาด้านบุคลากรมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการการแนะนำ (p=.011) และยังมีความเกี่ยวข้องกับการดูแล (p=.036) อีกทั้งยังพบความเกี่ยวข้องของปัญหาและความต้องการในด้านสถานที่(p=.004) ในด้านปัญหาของผู้ป่วยมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ (p=.037) และในญาติผู้ป่วยในพบว่า ปัญหาด้านบุคคลมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการด้านอื่นๆ (p=.010) และยังพบความเกี่ยวข้องของปัญหา และความต้องการในด้านสถานที่ (p=.043) lส่วนปัญหาด้านอื่นๆ เกี่ยวข้องกับความต้องการในเรื่องการแนะนำ (p=.050) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการมีปัญหาและความต้องการให้บุคลากรบริการด้วยการพูดจาที่สุภาพ สีหน้ายิ้มแย้มแมใส เพิ่มข้อมูลในด้านการแนะนำเกี่ยวกับโรคที่เจ็บป่วยและรักษาตามสิทธิที่ผู้ใช้บริการพึงได้รับ ควรจัดบริการที่ทำให้เกิดการตอบสนองความต้องการโดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งปรับปรุงระยะเวลาในการบริการในช่วงของการพบแพทย์และรับยา
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
how to catch a cheat open married men having affairs
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
dating for married women who love to cheat meet to cheat
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, บริการ, พัฒนาบริการ, โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000267

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต