เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่กลับมารักษาตามนัด

 

ผู้วิจัย/Authors: จิดารัตน์ พิมพ์ดีด และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่กลับมารักษาตามนัด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 185

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล การเจ็บป่วยทางจิตส่วนใหญ่จะเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรัง เมื่อผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัด แพทย์มักไม่มีเวลามากพอที่จะซักถามปัญหาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้าน เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละวันมาก บทบาทหนึ่งของพยาบาลจิตเวชคือ การส่งเสริมฟื้นฟูทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จึงได้จัดรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยนอกให้กับผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยมีความหวังว่าโครงการนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในชุมชน ในด้านการปรับตัวเมื่อกลับเข้าไปอยู่ในชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูทักษะทางสังคมผู้ป่วยจิตเวชและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้แลก เปลี่ยนประสบการณ์ในการกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนร่วมกัน ผลการดำเนินโครงการ พบว่าการรับรู้ของญาติและผู้ป่วยต่อการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ "มาก" ทั้งหมดของประเด็นที่ถาม ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการแก่ญาติและผู้ป่วย คนอื่นๆ ต่อ พบว่าผู้ป่วยและญาติส่วนใหญ่เห็นว่าควรจัดอีก ความคิดเห็นต่อความต้องการมาเข้าร่วมโครงการญาติและผู้ป่วย ส่วนใหญ่มีความต้องการมาเข้าร่วมโครงการอีก มีการจัดตั้งชมรมผู้ป่วยจิตเวชและญาติ และได้คัดเลือกผู้นำของชมรมแล้ว
what is in the abortion pill website the morning after pill
why men have affairs redirect redirect
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต, บริการผู้ป่วยนอก, บริการ, กระบวนการกลุ่ม, กลุ่มบำบัด, group therapy, group

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000263

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต