เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเตรียมก่อนการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: สกาวรัตน์ พวงลัดดา

ชื่อเรื่อง/Title: การเตรียมก่อนการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 184

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล แนวโน้มการรักษาในปัจจุบันมุ่งเน้นการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดทันทีที่อาการเจ็บป่วยดีขึ้น แต่การเร่งจำหน่ายผู้ป่วยอาจก่อให้เกิดปัญหา ภายหลังจำหน่ายได้ ถ้าผู้ป่วยยังอยู่ในสภาพที่ยังไม่พร้อม เช่น การกำเริบของโรค ความยุ่งยากของผู้ป่วยและครอบครัว ดังนั้นพยาบาลในฐานะผู้ดูแลผู้ป่วยจึงตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียม ผู้ป่วยจิตเวชก่อนการจำหน่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผ็ป่วยมีความพร้อมมากที่สุดก่อนกลับบ้าน นอกจากนี้การที่โรงพยาบาลกำลังพัฒนาเข้าสู่การรับรองคุณภาพ การเตรียมผู้ป่วยก่อนจำหน่ายจึงเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวให้เร็วที่สุด วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกลุ่มเตรียมผู้ป่วยก่อนการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยจิตเวช และปัญหาอุปสรรคในการเตรียมผู้ป่วยก่อนจำหน่าย ผลการศึกษา จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า มีความเป็นไปได้ในการจัดกลุ่มทั้ง 4 ด้าน แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการทำโดยกลุ่มเพิ่มจำนวนเป็น 6 ครั้ง เพราะในการดำเนินกลุ่มบางครั้งสมาชิกมีปัญหาที่เสนอขึ้นมาในกลุ่ม ทำให้ต้องแก้ปัญหาในประเด็นที่เสนอมาก่อน สรุปว่าแผนการดำเนินกลุ่มการเตรียมก่อนการจำหน่ายควรทำในลักษณะกึ่งมีโครงสร้างไว้ก่อนและมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ จากการสอบถามผู้ป่วยที่เข้ากลุ่มทุกคนมีความพึงพพอใจและได้ประโยชน์จากการเข้ากลุ่ม
click here cheat on husband what is infidelity
website open i dreamed my husband cheated on me
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
percent of women that cheat link how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult

Keywords: กลุ่มกิจกรรม, กลุ่มจำหน่าย, การพยาบาลจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, group discharge plan, discharge plan, psychiatry, psychiatric nursing care

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000262

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต