เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนารูปแบบการจัดการบริการบุคคลปัญญาอ่อนในวัยเด็กที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

 

ผู้วิจัย/Authors: อารี เวชาคม

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนารูปแบบการจัดการบริการบุคคลปัญญาอ่อนในวัยเด็กที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 183

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลราชานุกูล มีภาระกิจในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้านการบริการบุคคลปัญญาอ่อน เพื่อให้หน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชุมชนหรือท้องถิ่นได้เนื่องจากการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนมีลักษณะพิเศษเฉพาะที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน การสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวเพื่อให้สามารถดูแลบุคคลปัญญาอ่อนได้ จึงเป็นการประกันความต่อเนื่องของการดูแลบุคคลเหล่านี้ โรงพยาบาลราชานุกูล จึงได้ทดลองดำเนินการจัดบริการบุคคลปัญญาอ่อนในวัยเด็กที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่ตึกเด็กเล็ก 2 ซึ่งให้บริการเด็กปัญญาอ่อนที่มีอายุระหว่าง 3-6 ปี โดยการจัดแผนหการสอนเฉพาะตัว (individual educational program : IEP) ผ่านกิจกรรมหลากรูปแบบตลอดวัน ที่มีทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งกิจกรรมเฉพาะผู้ปกครอง เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้ผู้ปกครองมีความสามารถในการระเมินสภาพปัญหา, วางแผนการแก้ไขปัญหา, กำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม และสรุปผลการดำเนินการเพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้ รูปแบบการจัดบริการจะประกอบด้วยการรับเด็กและผู้ปกครองไว้ในโครงการในรูปแบบโรงพยาบาลกลางวันเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นเด็กและผู้ปกครองจะได้รับการนัดมาติดตามผลทุกเดือนอีก 6 ครั้ง เพื่อประเมินผลและแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสริมความรู้และกิจกรรมให้กับผู้ปกครอง ผลการทดลองดำเนินการในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ปรากฎผลที่เป็นรูปธรรม ที่น่าพึงพอใจทั้งในด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง, การยอมรับของครอบครัวและสังคม พัฒนาการของเด็ก และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2546 บุคลากรในตึกเด็กเล็ก 2 จะได้นำความรู้ที่ได้จากการพัฒนารูปแบบดังกล่าว ไปจัดสร้างเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนในวันเด็ก ในสถานบริการในระดับต่างๆ และชุมชนต่อไป
link how many guys cheat why women cheat on husbands
My wife cheated on me click here all wives cheat
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
women cheat husband go women who cheat on their husbands

Keywords: ปัญญาอ่อน, บริการพยาบาล, การพยาบาล, เทคโนโลยี, IEP, individual educational program, M.R., MR, child

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000261

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต