เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

 

ผู้วิจัย/Authors: สาวิตรี อรกูล

ชื่อเรื่อง/Title: ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545 พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

การดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทส่งผลกระทบต่อผู้ที่ดูแลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ดูแลผู้ที่เป็นฌรคจิตเภทเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ดูแลดำเนินชีวิตและดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภททั้งโดยรวมและรายด้าน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่พาผู้ป่วยมารักษาหรือมารับยาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2545 จำนวน 342 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับประชาชนไทยอายุ 12-60 ปี ที่พัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต (2544) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่าความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมของกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18-25 ปี มีคะแนนอยู่ในระดับปกติและสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 50.00 เท่ากัน และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 26-60 ปี มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 63.69 สำหรับความฉลาดทางอารมณ์รายด้านของกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18-25 ปี ด้านดี มีคะแนนอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 60.71 ส่วนด้านเก่ง และด้านสุข มีคะแนนอยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 67.86 และ 75.00 ตามลำดับ ซึ่งจะแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 26.60 ปี ที่พบว่าคะแนนทุกด้านอยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 51.59,61.46 และ 69.11 ตามลำดับ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับผู้ดูแล เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ดูแลซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพการดูแลต่อไป
husbands who cheat click why wifes cheat
unfaithful spouse unfaithful husband
free abortion pill read when to get abortion
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
women looking to cheat site when a husband cheats
women who cheated read looking for affair
married looking to cheat link how can people cheat
reasons women cheat go how to cheat on wife
cheats women cheat infidelity in marriage
percent of women that cheat click how to spot a cheater
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
free indian sex stories site interactive adult stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ความฉลาดทางอารมณ์, โรคจิตเเภท, โรคจิต, ผู้ป่วยจิตเภท, eq, EQ, E.Q., schizophrenia, schizo

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 00026

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย