เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การรับรู้ของผู้ป่วยจิตเภทต่อการได้รับข้อมูลย้อนกลับในการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมบำบัด

 

ผู้วิจัย/Authors: สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: การรับรู้ของผู้ป่วยจิตเภทต่อการได้รับข้อมูลย้อนกลับในการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมบำบัด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 181

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล โรคจิตเภทเป็นการเจ็บป่วยทางจิตที่มีอุบัติการณ์สูงที่สุดในกลุ่มความผิดปกติทางจิต ยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยมีผลเฉพาะกลุ่มอาการทางบวก ไม่ครอบคลุมอาการทางลบ และไม่สามารถแก้ไขความบกพร่องในการทำหน้าที่ และการเข้าสังคมของผู้ป่วย กลุ่มกิจกรรมบำบัดได้ถูกนำมาใช้เพื่อฟื้นฟูการทำหน้าที่และทักษะทางสังคมของผู้ป่วย ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยา คณะผู้วิจัยมีความสนใจศึกษานำร่องเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้ป่วยจิตเภทที่มีต่อการได้รับรู้ข้อมูลย้อนกลับในการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมบำบัด เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการจัดกลุ่มกิจกรรมบำบัดที่เหมาะสมในการส่งเสริมการทำหน้าที่และทักษะทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภทต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อขยายการรับรู้ของผู้ป่วยจิตเภทที่เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมบำบัดต่อการให้ข้อมูลย้อนกลับ สรุปผลการวิจัย พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เห็นประโยชน์ของการเข้ากลุ่มกิจกรรมบำบัด เช่น ทำให้รู้จักผู้อื่น มีเพื่อน สนุก ได้ความรู้ ไม่คิดถึงบ้าน และมีความต้องการที่จะรู้ค่าคะแนนของสมรรถภาพและการพัฒนากิจกรรมกลุ่ม (ข้อมูลย้อนหลัง) เพราะจะได้เป็นการประเมินความสามารถ รู้ความก้าวหน้าของตน และเห็นว่าการให้รางวัลเป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้เกิดกำลังใจ
click here catch a cheater what is infidelity
what is in the abortion pill website the morning after pill
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
abortion personal stories site suction abortion
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
women looking to cheat link when a husband cheats
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat

Keywords: ผู้ป่วยจิตเภท, จิตเภท, โรคจิต, กลุ่มกิจกรรมบำบัด, กลุ่ม, กลุ่มบำบัด, ข้อมูลย้อนกลับ, schizophrenia, schizo, group, group therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000259

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต