เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยลมชัก

 

ผู้วิจัย/Authors: จรัญญา สงวนเผ่า

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยลมชัก

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 180

รายละเอียด / Details:

ลมชักเป็นภาวะผิดปกติของระบบประสาท ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รักษาได้โดยการใช้ยาและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม แต่ยังพบว่ามีผู้ป่วย ที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ถึงร้อยละ 15 ถ้าจำนวนครั้งและความรุนแรงของอาการชัดเพิ่มขึ้น จะมีผลทำให้สมองขาดออกซิเจน ระดับเชาว์ปัญญาลดลง สมองเสื่อม รวมทั้งมีโอกาสเกิดอาการทางจิตในรูปแบบความแปรปรวนทางอารมณ์ ในรายที่สมองเกิดความเสียหายอย่างถาวร ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีผู้ดูแล แพทย์อาจต้องเพิ่มขนาดยาหรือต้องรับไว้รักษานานขึ้น ทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวรับภาระต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ฯลฯ จึงทำการวิจัยเพื่อสำรวจความรู้ การปฏิบัติตน และวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องระหว่างลักษณะทางประชากรกับความรู้และการปฏิบัติตนของผู้ป่วยลมชักที่มารับบริการ ณ กลุ่มงานประสาทวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 120 คน โดยการตอบแบบสอบถาม แล้วนำข้อมูลมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าความเกี่ยวข้องด้วยสถิติ Chi-square ที่ระดับความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ผลการศึกษา ผู้ป่วยมีความรู้ร้อยละ 0.8 และปฏิบัติตนถูกต้องร้อยละ 1.7 ส่วนค่าความเกี่ยวข้องไม่สามารถวิเคราะห์หาค่าทางสถิติได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดของความรู้และการปฏิบัติออกเป็นด้านต่างๆ พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องความหมายของโรคและการรักษา แต่ขาดความรู้ในเรื่องอาการและการปฏิบัติตน อีกทั้งไม่สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในด้านการรักษาและการดำเนินชีวิต
cheaters click here read
website read here how often do women cheat on their husbands
free abortion pill read when to get abortion
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men

Keywords: ความรู้, ลมชัก, ระบบประสาท, การดูแล, epilepsy, epi, seizure

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000258

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต