เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเสริมสร้างความหวังในผู้ป่วยจิตเภทด้วยกระบวนการกลุ่ม

 

ผู้วิจัย/Authors: ศักดา ขำคม

ชื่อเรื่อง/Title: การเสริมสร้างความหวังในผู้ป่วยจิตเภทด้วยกระบวนการกลุ่ม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 178

รายละเอียด / Details:

ความหวังเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะผู้ที่เผชิญกับความรู้สึกสิ้นหวัง เพราะความหวังจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทนสถานการณ์ที่ยุ่งยากและคงแรงจูงใจในการกระทำสิ่งต่างๆ ไว้ การพัฒนาและเสริมสร้างความหวังในผู้ป่วยจิตเวชถือเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งพยาบาลจิตเวชพึงปฏิบัติ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมสร้างความหวังในผู้ป่วยจิตเภทชายด้วยกระบวนการกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยจิตเภทชายที่เข้ารับการบริการที่หอผู้ป่วยจิตเวชชาย 6 ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งมีคุณสวมบัติตามที่กำหนดไว้ จำนวน 16 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 8 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มทดลองได้รับการเข้ากลุ่มเสริมสร้างความหวังที่ผู้ศึกษาจัดให้ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการศึกษา คือ กลุ่มเสริมสร้างความหวังเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดความหวัง และเทปบันทึกเสียงขณะทำกลุ่ม ผู้ศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบวัดความหวัง กลุ่มทดลองได้ทำกลุ่มเสริมสร้างความหวังจำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที วันเว้นวัน กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติแล้วนัดมาทำแบบวัดความหวังชุดเดิม ห่างจากครั้งแรก 1 สัปดาห์ การวิเคราะห์ใช้โปรแกรม SPSS version 9.0 for Windows ในการแจกแจงความถี่และทดสอบความแตกต่างของคะแนนความหวังระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยใช้การทดสอบ (t-test) และวิเคราะห์เนื้อหา การดำเนินกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการเสริมสร้างความหวังด้วยกระบวนการกลุ่ม มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความหวังสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาความหวังในแต่ละด้านพบว่า ความหวังด้านการมองอนาคตในแง่ดี ด้านการพึ่งพาผู้อื่น การมีทางเลือกของตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต ความไว้วางใขเชื่อถือผู้อื่นและการกล้าเผชิญปัญหาอย่างอุตสาหะ มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการวิเคราะห์การดำเนินกลุ่ม พบว่า กระบวนการกลุ่มช่วยให้สมาชิกมีการพัฒนาความหวังตามแนวคิดความหวังของเบคและคณะ (Beck et al., 1984) กล่าวคือ สมาชิกมีการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีภายในกลุ่ม มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหา มีการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคตของตนเอง ตลอดจนการพึ่งพาผู้อื่น ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าในผู้ป่วยจิตเภทชายสามารถเสริมสร้าง ความหวังได้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกลุ่มเสริมสร้าง ความหวัง รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบกิจกรรมในการเสริมสร้างความหวังให้มีความเหมาะสมกับ ผู้ป่วยจิตเวชแต่ละโรคหรือแต่ละพฤติกรรมต่อไป
website women that cheat with married men wife cheaters
spy phone free download spyware mobile texting spyware
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ความหวัง, กระบวนการกลุ่ม, กลุ่มบำบัด, กิจกรรมกลุ่ม, ผู้ป่วยจิตเภท, จิตเภท, โรตจิต, จิตเวช, group , schizophrenia, schizo

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000256

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต