เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้บุหรี่ของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: จิตรา จินารัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้บุหรี่ของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 177

รายละเอียด / Details:

การใช้บุหรี่ของผู้ป่วยจิตเวชมีความสำคัญอย่างยิ่งในโรงพยาบาล เนื่องจากส่งผล ให้เกิดการสูญเสียทางทรัพย์สินและสุขภาพทั้งของตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมไปถึงผู้ป่วยด้วยกันและเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการโครงการนี้ มีวัตถุประสงค ์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบหรี่ของผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยเริ่มดำเนินการในหอผู้ป่วยจิตเวชชาย 6 ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยชายที่มีผู้ป่วยอาการทางจิตดีขึ้นและรอญาติรับกลับ โดยมีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด จากการประชุมของบุคลากรภายในหอผู้ป่วยจิตเวชชาย 6 เกี่ยวกับสาเหตุของการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเวช ส่วนใหญ่พบว่า ผู้ป่วยสูบบุหรี่เป็นประจำ บุหรี่หาซื้อได้ง่าย ผู้ป่วยเกิดความเครียดและญาตินำบุหรี่มาให้ หลังจากนั้นได้มีการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการร่วกันกับบุคคลภายในหอผู้ป่วย ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่า จำนวนผู้ไม่ใช้บุหรี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 ผู้ป่วยไม่ใช้บุหรี่เกิดความพึงพอใจร้อยละ 90 ญาติมีความพึงพอใจที่ผู้ป่วยไม่ใช้บุหรี่ขณะอยู่โรงพยาบาล ร้อยละ 100 ตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังได้รูปแบบการดูแลผู้ป้วยจิตเวช ที่ใช้บุหรี่ และมีแผนการดูแลอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จของโครงการนี้คือ การตระหนักถึงโทษของบุหรี่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนในหอผู้ป่วย ซึ่งทุกคนมีความคิดเห็นว่า เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าน้ที่และผู้รับบริการ โดยมีการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีของการไม่ใช้บุหรี่ ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินโครงการนี้พบว่า ผู้ป่วยบางรายเกิดความไม่พึงพอใจที่มให้บุหรี่ แสดงอารมณ์หงุดหงิด พูดเสียงดัง ดุด่าผู้ป่วยอื่น ซึ่งมีแนวโน้ทมเกิดพฤติกรรมรุนแรง ญาติผู้ป่วยบางรายแอบซ่อนบุหรี่มาให้ผู้ป่วย ผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยอื่นนำบุหรี่มาให้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ก็ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงเนื่องจาก ต้องปฏิบัติงานด้านอื่นด้วย
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how to spot a cheater women affair open
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
reasons women cheat click how to cheat on wife
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, พฤติกรรม, บุหรี่, ผู้ป่วยจิตเวช, พฤติกรรมบำบัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000255

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต