เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องราคาและประสิทธิผลของการรักษาปัสสาวะรดที่นอนในเด็กไทยเปรียบเทียบระหว่างวิธีดั้งเดิมกับวิธีใช้เครื่องมือเชิงพฤติกรรมบำบัด

 

ผู้วิจัย/Authors: ฐิตวี แก้วพรสวรรค์

ชื่อเรื่อง/Title: การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องราคาและประสิทธิผลของการรักษาปัสสาวะรดที่นอนในเด็กไทยเปรียบเทียบระหว่างวิธีดั้งเดิมกับวิธีใช้เครื่องมือเชิงพฤติกรรมบำบัด

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช. ปีที่ 51, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2542, หน้า 610-618

รายละเอียด / Details:

การวิเคราะห์ CEA(cost-effectiveness analysis) สำหรับการรักษาโรคปัสสาวะรดที่นอนในเด็กไทยเปรียบเทียบระหว่าง วิธีดั้งเดิมกับวิธีรักษาแบบพฤติกรรมบำบัดโดยใช้เครื่องมือ โดยทำการวิเคราะห์ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและผู้ป่วย พบว่าการรักษาด้วยวิธีแบบพฤติกรรมบำบัดโดยใช้เครื่องมือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อรายบุคคลจะสูงกว่าวิธีดั้งเดิมเล็กน้อย ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและผู้ป่วย แต่วิธีการรักษาแบบพฤติกรรมบำบัดโดยใช้เครื่องมือจะเสียค่าใช้จ่าย รายบุคคลที่รักษาหายน้อยกว่าวิธีดั้งเดิมมาก
link unfaithful husband why women cheat on husbands
website cheat how often do women cheat on their husbands
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
spy phone free download android spy apps free texting spyware
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: ปัสสาวะรดที่นอน, การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์, เด็กพฤติกรรมบำบัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00004123

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ