เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการให้คำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ ร่วมกับการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยภายหลังการพยายามฆ่าตัวตาย

 

ผู้วิจัย/Authors: วราภรณ์ อภิทนาพงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการให้คำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ ร่วมกับการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยภายหลังการพยายามฆ่าตัวตาย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 175-176

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ร่วมกับการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยภายหลังการพยายามฆ่าตัวตาย และเปรียบเทียบผลกับการให้การปรึกษาทางจิตสังคมตามปกติของโรงพยาบาล สรุปผลการวิจัย 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ร่วมกับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ มีภาวะซึมเศร้าลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมในระยะติดตามผล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) 2. ผู้ป่วยที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ร่วมกับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ มีภาวะซึมเศร้าในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล ลดลงกว่าในระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) 3. ผู้ป่วยที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ร่วกับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ มีภาวะซึมเศร้าในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
website read here i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill website the morning after pill
why men have affairs redirect redirect
aids pictures symptoms click aid symptoms
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
women looking to cheat link when a husband cheats
married looking to cheat open how can people cheat
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
cheats read infidelity in marriage
cheaters women who love to cheat all women cheat
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: การให้คำปรึกษา, โปรแกรม, โปรแกรมให้การปรึกษา, การให้การปรึกษา, ปรึกษา, ภาวะซึมเศร้า, ฆ่าตัวตาย, ซึม, เศร้า, counseling, depress, depression, suicide,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000254

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต