เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การลดความเครียดโดยวิธีให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางใน ญาติผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: โสภา มุสิโก

ชื่อเรื่อง/Title: การลดความเครียดโดยวิธีให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางใน ญาติผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 174

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับความเครียดและเหตุปัจจัยความเครียดในญาติผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และนำวิธีให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางมา ทดลองใช้ในการลดความเครียดให้แก่ญาติผู้ป่วยจิตเวชโดยได้ศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการสำรวจระดับความเครียดและเหตุปัจจัยความเครียดจากญาติผู้ป่วยที่มารับบริการในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2544 โดยสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 280 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสถานการณ์ ที่ก่อให้เกิดความเครียดแก่ญาติผู้ป่วยที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ขั้นตอนที่ 2 ขั้นทดลอง เป็นการนำวิธีการให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศุนย์กลางมาทดลองใช้กับญาติผู้ป่วยที่มีความเครียดระดับสูงจากขั้นตอนที่ 1 ซึ่งมี มีจำนวน 32 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 16 คน เท่ากันโดยใช้รูปแบบ (randomized control group pre-test design) ทำการทดลองในเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม 2544 ผลการศึกษา ในขั้นสำรวจพบว่าญาติผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความเครียดระดับปานกลางร้อยละ 57.5 รองลงมามีความเครียดระดับต่ำ ร้อยละ 28.2 มีความเครียดระดับสูง ร้อยละ 14.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดสูงเรียงตามลำดับคือ ด้านพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ด้านอารมณ์และความรู้สึก ด้ารเศรษฐกิจสังคมและส่วนตัว และด้านระบบบริการสุขภาพจิต ผลการศึกษา ในขั้นทดลอง เปรียบเทียบระดับความเครียดก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองพบว่ามีระดับความเครียดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <.05 และเมื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดของกลุ่มทดลองกันกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มทดลองมีระดับความเครียดต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่าการให้คำปรึกษาแบบยดบุคคลเป็นศูนย์กลาง สามารถนำมาใช้ในการลดความเครียดให้แก่ญาติผู้ป่วยจิตเวชอย่างได้ผล จึงสมควรที่จะนำมาใช้ต่อไป
husbands who cheat website why wifes cheat
My wife cheated on me click here all wives cheat
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
meet to cheat go why women cheat
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
how to cheat with a married woman open infidelity signs
married looking to cheat link how can people cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult

Keywords: ความเครียด, เครียด, ให้การปรึกษา, ปรึกษา, ญาติผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, stress, counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000253

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต