เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ต่อภาวะความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของผู้ป่วยเอดส์

 

ผู้วิจัย/Authors: ปรีชา เพี้ยนสำอางค์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ต่อภาวะความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของผู้ป่วยเอดส์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 169-170

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลของการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ต่อภาวะความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของผู้ป่วยเอดส์ สรุปผลการวิจัย พบว่าผู้ป่วยเอดส์หลังได้รับการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม มีภาวะความวิตกกังวลและความซึมเศร้า น้อยกว่า ก่อนได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบอีกว่า ผู้ป่วยเอดส์กลุ่มทดลองหลังได้รับการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มแล้ว มีภาวะความวิตกกังวลและความซึมเศร้า น้อยกว่า ผู้ป่วยเอดส์กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงว่าการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มมีประโยชน์ในการช่วยลดภาวะความวิตกกังวลและความซึมเศร้าในผู้ป่วยเอดส์ได้ ซึ่จะมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
spy phone free download spyware mobile texting spyware
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me

Keywords: การให้การปรึกษา, ปรึกษา, ปรึกษาเชิงจิตวิทยา, กลุ่มจิตบำบัด, ผู้ป่วยเอดส์, เอดส์, counseling, group counseling, psychotherapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000250

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต