เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความผาสุกของผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มารับการรักษาที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ

 

ผู้วิจัย/Authors: วาสนา เกษมสุข

ชื่อเรื่อง/Title: ความผาสุกของผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มารับการรักษาที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545 พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

เด็กพัฒนาการล่าช้าเป็นความผิดปกติด้านพัฒนาการและทักษะต่าง ๆ ทำให้มีปัญหาในการดำเนินชีวิต ดีงนั้นผู้ดูแลต้องให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จากภาวะดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความผาสุกของผู้ดูแลได้ การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผาสุกของผู้ดูแลเด็กแบบอยู่ประจำและแบบไปกลับ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยใน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนมีนาคม 2545 จำนวน 64 คน ประกอบด้วยผู้ดูแลแบบอยู่ประจำ 30 คน ผู้ดูแลแบบไปกลับ 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นโดยผู้ศึกษา และแบบประเมินความผาสุกโดยทั่วไปของดูพาย (1977) แปลเป็นภาษาไทยโดย สมจิต หนุเจริญกุล และคณะ (2532) และผ่านการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความผาสุก โดยการทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่า ความผาสุกของผู้ดูแลเด็กแบบอยู่ประจำอยู่ในระดับต่ำ(ร้อยละ 66.67) ความผาสุกของผู้ดูแลแบบไปกลับอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 47.06) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความผาสุกของผู้ดูแลเด็กทั้งสองกลุ่ม โดยควบคุมปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุเฉลี่ยของผู้ดูแล ระยะเวลาในการดูแล และรายได้ของครอบครัว พบว่า คะแนนความผาสุกมีความแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความผาสุกของกลุ่มผู้ดูแลเด็กแบบอยู่ประจำ (X=57.80,SD=14.25) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความผาสุกของกลุ่มผู้ดูแลเด็กแบบไปกลับ (X=65.12,SD=13.64) ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดบริการที่เหมาะสมสำหรับเด็กและผู้ดูแล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความผาสุก ตลอดจนการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
click here catch a cheater what is infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how to spot a cheater how many people cheat open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
i cheated on my husband now what read i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
why do husband cheat site when married men cheat
how to catch a cheat open married men having affairs
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: เด็ก, ความผาสุก, พัฒนาการ, เด็กพัฒนาการล่าช้า, ผาสุก, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 00025

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย