เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การปรับพฤติกรรมทางปัญญา : กรณีศึกษา

 

ผู้วิจัย/Authors: สกาวรัตน์ พวงลัดดา

ชื่อเรื่อง/Title: การปรับพฤติกรรมทางปัญญา : กรณีศึกษา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 166

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล ในบุคคลที่มีอาการซึมเศร้ามักจะมีลักษณะของการคิดในทางลบ เช่น มองตนเอง มองคนอื่น และมองอนาคตของตนเองในทางลบทั้งสิ้น ซึ่งยิ่งเขามีอาการซึมเศร้ามากเท่าไร ความคิดเช่นนี้ก็จะครอบคลุมมากขึ้นเท่านั้น การปรับพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavior Therapy : CBT) มีแนวคิดว่าความคิดความเชื่ออารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมการแสดงออกมีความสัมพันธ์กัน เป็นการช่วยเหลือที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของบุคคล เนื่องจากความเศร้าที่เกิดขึ้น ทำให้เขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ การใช้วิธีการของการปรับเปลี่ยนความคิดจะช่วยให้คนไข้คิดอย่างมีเหตุผล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หายจากอาการเศร้า และสามารถใช้วิธีการนี้ในการปรับตัวในชีวิตประจำวันต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญหาต่ออาการเศร้าของผู้ป่วย วิธีการศึกษา ศึกษาจากกรณีศึกษา 1 ราย นัดผู้ป่วยทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนในการปรับพฤติกรรมทางปัญญาดังนี้ 1. สร้างสัมพันธภาพเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ 2. สำรวจปัญหา ดูว่าผู้ป่วยเหมาะสมที่จะใช้การรักษาแบบการปรับพฤติกรรมทางปัญญาได้หรือไม่ หลังจากนั้นใช้แบบประเมินอาการเศร้า DI-Beck เพื่อประเมินอาการเศร้าก่อนการปรับพฤติกรรมทางปัญญา 3. ดำเนินการปรับพฤติกรรมทางปัญญา โดยอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความเชื่อ อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรม ชี้ประเด็นให้เห็นว่าความคิดในกางลบก่อให้เกิดผลต่ออารมณ์เศร้าและสิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยการค้นหาเหตุผลที่เป็นไปได้ในความจริงมาแทนที่ (ยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 4. มอบหมายการบ้านให้ผู้ป่วยไปทำคือให้บันทึกความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในการพบกันครั้งแรก ต่อมาในการพบกันครั้งที่ 2-5 ให้บันทึกความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นและเมือหาเหตุผลอื่นที่เป็นจริงได้มาแทนให้ตรวจสอบความรู้สึกที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 5. ในการพบกัยครั้งที่ 6 ก่อน ยุติบริการได้ให้ผู้ป่วยทำแบบประเมิน DI-Beck เพื่อประเมินผลการปรับพฤติกรรมทางปัญญา สรุปผลการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมีอาการเศร้าดีขึ้นกว่าก่อนการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ช่วยให้คิดอะไรไปในทางบวกได้มากขึ้น มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคิดในทางลบของตนเอง
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
read go married and want to cheat
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
spy phone free download spyware mobile texting spyware
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
cheats read infidelity in marriage
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: การปรับพฤติกรรมทางปัญญา, พฤติกรรมบำบัด, พฤติกรรม, ปรับพฤติกรรม, ซึมเศร้า, เศร้า, การพยาบาล, ผู้ป่วยอาการซึมเศร้า, การพยาบาลผู้ป่วยอาการซึมเศร้า, depress, depression

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000248

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต