เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โปรแกรมบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 

ผู้วิจัย/Authors: จุฑารัตน์ เต็งรัตนประเสริฐ

ชื่อเรื่อง/Title: โปรแกรมบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 163

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นหน่วยงานเฉพาะทางที่ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรณภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอำนาจเจริญ โดยเปิดให้บริการมาเป็นเวลา 55 ปี แล้วในอดีตที่ผ่านมาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ มีการจัดเก็บเป็นระบบเอกสาร ต่อมาได้มีการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งพัฒนาโดยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจาก กองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใช้ชื่อโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรมอีสาน 3 เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2533 ถึงปี 2543 ต่อมาโรงพยาบาลประสบปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ.2000 จึงได้พัฒนาโปรแกรมบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และใช้ Visual Studio Version 6.0 (Visual Fox) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา และสามารถใช้งานบนระบบเครือข่ายท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดชื่อโปรแกรมนี้ว่า "โปรแกรมการให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์" (Prasri Patients Service : PPS) เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2543 เป็นต้นมา จากการพัฒนาดังกล่าว ส่งผลให้โรงพยาบาล 1. มีโปรแกรมให้บริการผู้ป่วยที่เหมาะสม สอดคล้องกับระบบบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลเนื่องจากพัฒนาพื้นฐานระบบการให้บริการปัจจุบัน 2. ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 3. มีฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่มีการเชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ในการให้บริการ ผู้ป่วยอย่างครบวงจร (ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยจิตเวชชุมชน) 4. มีระบบรายงานการให้บริการที่เอื้อประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษา บริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตหลายแห่งให้ความสนใจ มาศึกษาดูงานและนำโปรแกรมฯ ไปทดลองใช้ได้แก่ ศูนย์สารสนเทศ กรมสุขภาพจิต ร.พ. จิตเวชขอนแก่น ร.พ. จิตเวชนครราชสีมา ร.พ. จิตเวชสระแก้ว ร.พ. นิติจิตเวช และร.พ. จิตเวชนครพนม และเนื่องจากระบบการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงคาดว่าโปรแกรมนี้สามารถนำไปปรับปรุงใช้และขยายผลต่อไปได้
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
read go married and want to cheat
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
why men have affairs go redirect
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
spy phone apps android go spyware for android phone
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
my husband cheated femchoice.org dating for married people
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: โปรแกรม, บริการผู้ป่วย, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, Prasri Patients Service, pps, PPS, บริการ, จิตเวช, ปัญหาสุขภาพจิต, โรคจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000245

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต