เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้การช่วยเหลือผู้ป่วยล่ามขังโดยใช้วิธีการทำกลุ่มชุมชนบำบัด

 

ผู้วิจัย/Authors: วรางรัตน์ ทะมังกลาง

ชื่อเรื่อง/Title: การให้การช่วยเหลือผู้ป่วยล่ามขังโดยใช้วิธีการทำกลุ่มชุมชนบำบัด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 162

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยล่ามขังเป็นความสิ้นหวังรู้สึกท้อแท้ของญาติและครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเป็นอย่างมาก การดึงพลังชุมชนเข้ามาช่วยในการดูแล จะทำให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเห็นใจเข้าใจผู้ป่วยและครอบครัว อันจะเป็นผลให้ญาติมีกำลังใจในการดูแลให้ผู้ป่วยอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขและยาวนานขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามขัง โดยให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และการใช้พลังขอลชุมชน เข้ามาที่ส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน วิธีการ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา (Case Study) ผู้ป่วจิตเวชถูกล่ามขัง จำนวน 1 รายล่ามขังนาน 4 ปี ญาติไม่มีความประสงค์จะนำผู้ป่วยไปรักษาเพราะเข้าใจว่าคงหมดหนทางรักษา จึงดำเนินการให้การช่วยเหลือโดยปนะชุมปรึกษาร่วมกับชุมชน เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ป่วยล่ามขังรายนี้ ซึ่งประกอบด้วย อสม. ญาติ ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สอ. รพช. และเพื่อนบ้าน ซึ่งการช่วยเหลือ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1คือการช่วยเหลือขณะที่ผู้ป่วยถูกล่ามขังในชุมชน ระยะที่ 2 ให้การช่วยเหลือขณะผู้ป่วยในโรงพยาบาล ระยะที่ 3 การเตรียมพร้อมครอบครัวและชุมชนก่อนที่จะส่งผู้ป่วยกลับสู่ภูมิลำเนา ระยะที่ 4 ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนหลังจากจำหน่าย ออกจากโรงพยาบาลร่วมกับชุมชน เพื่อประเมินอาการทางจิต และปัญหาอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยของญาติ ผลที่ได้ 1. ทำให้ชุมชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน 2. เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยสามารถกลับมาดำรงชีวิตในชุมชนได้ แม้ว่าถูกล่ามขังนาน 4 ปี 3. ญาติมีกำลังใจมากขึ้น ที่จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อไป 4. เป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โดยประชุมปรึกษาหารือในรูปแบบการทำกลุ่มชุมชนบำบัด
website open i dreamed my husband cheated on me
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
abortion personal stories site suction abortion
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat

Keywords: กลุ่มชุมชนบำบัด, กลุ่มบำบัด, ล่ามขัง, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, โรคจิต, ครอบครัว, โซ่ตรวน, ชุมชน, การช่วยเหลือ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000244

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต