เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการดำเนิงานการช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในการปลดโซ่ตรวนตามศักยภาพของชุมชนในจังหวัดสกลนคร

 

ผู้วิจัย/Authors: วรรณภา สาโรจน์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการดำเนิงานการช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในการปลดโซ่ตรวนตามศักยภาพของชุมชนในจังหวัดสกลนคร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 161

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหหตุผล สืบเนื่องจากการดำเนินงานตามโครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยล่ามขัง ปี 2543 มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยที่ถูกล่ามขังในชุมชน ได้รับการรักษาทั้งในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจิตเวช ซึ่งพบปัญหาดังนี้ ญาติมีปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ไม่มีเงินที่จะพาผู้ป่วยไปรักษาที่ ร.พ. จิตเวชขอนแก่น ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา และญาติรอความช่วยเหลือจากแหล่งช่วยเหลือทางสังคมของชุมชนและของรัฐ ซึ่งการดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาช้าออกไป กรณีญาติได้ส่งผู้ป่วยไปรักษาที่ รพ. จิตเวชขอนแก่นแล้วไม่เห็นความสำคัญของการรับผู้ปป่วยกลับไปดูแลที่บ้าน ผลักภาระให้โรงพยาบาล และกรณีญาติรับผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อที่บ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาล ซึ่งญาติมีความกลัวและไม่ไว้ใจในอาการของผู้ป่วย กลัวว่าผู้ป่วยจะอาการกำเริบ และมีแนวโน้มกลับไปล่ามขังซ้ำ จากปัญหาดังกล่าว เครือข่ายปฏิบัติงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนครได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยล่ามขังและญาติ โดยมุ่งเน้นให้มีการปลดโซ่ตรวนและการดูแลรักษาผู้ป่วยตามศักยภาพของชุมชนนั้นๆ โดยมีวัถุประสงค์เพื่อให้ญาติเกิดการเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยในชุมชนผู้ป่วยที่ถูกล่ามขังได้รับการดูแลรักษาในชุมชน และลดอัตราการล่ามขัง วิธีการ ประชุมวางแผนการปกิบัติงาน ประสานงานผู้รับผิดชอบในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ผลที่ได้ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยล่ามขังที่ไม่ได้รับการรักษาและญาติที่มีปัญหาการดูแลผู้ป่วยในชุมชน พบว่าถึงแม้ผู้ป่วยยังล่ามขังไม่ได้รับการปล่อย ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่องในชุมชน ญาติมีการเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยในชุมชนมากขึ้น ญาติเกิดความพึงพอใจต่อการรักษาผู้ป่วยในชุมชน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในชุมชน
husbands who cheat click why wifes cheat
cheaters wife affair read
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
abortion personal stories site suction abortion
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
married looking to cheat link how can people cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ล่ามขัง, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, โรคจิต, ญาติ, ครอบครัว, โซ่, โซ่ตรวน, ล่าม, ชุมชน, จิตเวชชุมชน การช่วยเหลือ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000243

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต