เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: อิสระภาพของผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่ามขัง : กรณีศึกษาผู้ป่วย 7 ราย

 

ผู้วิจัย/Authors: สิวลี เปาโรหิตย์

ชื่อเรื่อง/Title: อิสระภาพของผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่ามขัง : กรณีศึกษาผู้ป่วย 7 ราย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 160

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล กรมสุขภาพจิตได้มีนโยบายให้มีการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่ามขังในชุมชน ในปี พ.ศ. 2544 การศึกษานี้เป็นกรณีศึกษาการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยทางจิตได้สำเร็จ 7 ราย ในปี พ.ศ. 2544 และปัจจุบันยังไม่ล่ามขังอีกเลยมี วัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ ปัจจัยที่ญาติล่ามขังผู้ป่วยไว้ในชุมชน เพื่อนำผลที่มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้ความรู้คำแนะนำหรือการช่วยเหลือต่อญาติและครอบครัว ซึ่งจะส่งผลถึงการลดอัตราการกลับมารักษาซ้ำและอัตราการล่ามขัง และเป็นการประเมินผลการปลดโซ่ตรวน ขอบเขตการศึกษา ครั้งนี้เป็นการศึกษาผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามขังในชุมชน จังหวัดขอนแก่น วิธีดำเนินการ 1. สำรวจผู้ป่วยล่ามขัง 2. ดำเนินงานวางแผนร่วมกับเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่น 3. ให้การช่วยเหลือตามปัญหา 4. ติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 5. ประเมินผลการกลับไปล่ามขังซ้ำ สรุปผลการศึกษา พบว่า 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปวยเป็นเพศชาย จำนวน 3 ราย เพศหญิง จำนวน 4 ราย สถานภาพสมรสโสด นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ราย มัธยมศึกษาตอนต้น 2 ราย อนุปริญญา 1 ราย อาชีพก่อนป่วย ส่วนใหญ่รับจ้าง 4 ราย ทำนา 2 ราย นักศึกษา 1 ราย ระยะเวลาที่ล่ามขัง 30 ปี ราย, 20 ปี 1 ราย, 11 ปี 1 ราย, 5 ปี 3 ราย และ 2 ปี 1 ราย 2. สาเหตุและปัจจัยที่ล่ามขังผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยมีอาการทางจิตกำเริบ เอะอะอาละวาดทำลายข้าวของ ทำร้ายญาติ ก่อความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ญาติกลัว ถูกทำร้ายและรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจ คิดว่าหมดทางรักษา ญาติขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค สาเหตุอาการ การดำเนินโดรค การรักษา และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ญาติไม่มีเวลาดูแลผู้ป่วยอายุมากฐานะยากจน 3. การช่วยเหลือที่ให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวอย่างต่อเนื่องแก้ไขปัญหาตามกกระบวนการพยาบาล และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปวย ปัจจุบันผู้ป่วยทั้ง 7 ราย ไม่ได้ถูกล่ามขังอีก
unfaithful spouse cheat husband
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
how to cheat on my husband site my wife cheated
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
cheaters link all women cheat

Keywords: อิสรภาพ, ล่ามขัง, ผู้ป่วยทางจิต, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, โรคจิต, ญาติ, ครอบครัว, โซ่, โซ่ตรวน, ล่าม, ชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000242

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต