เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาปัจจัยที่ทำให้ญาติล่ามขังผู้ป่วยจิตเวชในเขตจังหวัดหนองคาย

 

ผู้วิจัย/Authors: จุรัญ อึ้งสำราญ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาปัจจัยที่ทำให้ญาติล่ามขังผู้ป่วยจิตเวชในเขตจังหวัดหนองคาย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 159

รายละเอียด / Details:

ปี 2544 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการดูแลสุขภาพจิตโดยมีคำขวัญว่า "Stop Exclusion-Dare to Care" เพื่อมุ่งเน้นให้หยุดการกีดกันผู้ป่วยทางจิตออกจากสังคม โดยกรมสุขภาพจิตมีนโยบายให้โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่งจัดโครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่ามขัง โดยมุ่งหวังว่าการปลดปล่อยโว่ตรวนผู้ป่วยล่ามขัง จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ดังนั้นจึงเกิดการศึกษานี้เพื่อเป็นแนวทางในการลดปัญหาการล่ามขังผู้ป่วยจิตเวชในอนาคต โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้ญาติล่ามขังผู้ป่วยจิตเวช และมีขอบเขตการศึกษา เฉพาะญาติที่ล่ามขังผู้ป่วยจิตเวชในเขตจังหวัดหนองคาย จำนวน 21 คน วิธีการ การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำญาติล่ามขังผู้ป่วยจิตเวช เก็บรวบรวมข้อมูลจากญาติผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 21 คน ระหว่างเดือน ต.ค. 2544 - มี.ค. 2545 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่และร้อยละ สรุปผล จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 47.6 เป็นหญิง คิดเป็น ร้อยละ 52.4 อายุเฉลี่ย 57 ปี จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่เป็นคู่ อาชีพทำนา มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเป็นบิดามารดา รายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาทต่อปี ปัจจัยที่ทำให้ญาติล่ามขังผู้ป่วยจิตเวชที่พบมากที่สุดเป็นปัจจัยทางด้านอาการและการดูแล คิดเป็นร้อบละ 65.7 คือ เมื่อผู้ป่วยมีอาการกำเริบจะมีพฤติกรรมที่รุนแรง อาทิ ก้างร้าว ทำร้าย คนอื่นทำลายข้างของถอดเสือผ้า เป็นต้น ส่วนด้านการดูแล ส่วนมากเกิดจากญาติขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะของโรค การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องรองลงมา เป็นปัจจัยด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ 28.6 พบว่า ญาติถูกกดดันจากชุมชนที่อยากให้กักขังและผูกมัดผู้ป่วยไว้ตลอดเวลา และน้อยที่สุดเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.7 เราพบว่าผู้ป่วยจิตเวชส่วนมากมักถูกกีดกันจากครอบครัว ชุมชน และสังคม อันเนื่องมาจากมีอาการทางจิตกำเริบและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อีกทั้งยังมีพฤติกรรมรุนแรงทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อครอบครัวชุมชน และสังคม ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ญาติของผู้ป่วย ยอมรับไม่ได้ อันเนื่องมาจากความกลัว อับอายไม่กล้าเปิดเผย และไม่กล้าเผชิญความจริงในสิ่งที่เกิดจากการกระทำของผู้ป่วย จึงทำให้ญาติต้องล่ามขังผู้ป่วยไว้ โดยคิดว่าจะทำให้ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ปลอดภัย ดังนั้น ภายหลังจากการศึกษาครั้งนี้ จึงมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ผู่ป่วยจิตเวช และญาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
website cheat how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
women cheat on their husbands go why men cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
percent of women that cheat link how to spot a cheater

Keywords: ล่ามขัง, ผู้ป่วยจิตเวช, ปลดโซ่ตรวน, โซ่ตรวน, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, ชุมชน, จิตเวชชุมชน, community psychiatry, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000241

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต