เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน

 

ผู้วิจัย/Authors: อุลิศ สมบัติแก้ว

ชื่อเรื่อง/Title: การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

ปัจจุบันผู้ที่เป็นโรคจากสารแอมเฟตามีนมีเพิ่มมากขึ้น โดยพบมากในผู้ชายวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จากข้อมูลการเข้ารับการบำบัดรักษาของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนที่ผ่านมาพบปัจจัยทางด้านครอบครัวโดยเฉพาะการทำหน้าที่ของครอบครัวมีความสำคัญต่อการเสพสารสารแอมเฟตามีน และการเข้ารับการบำบัดรักษา การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรีบรู้ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนที่มารับการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2545 จำนวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามการทำหน้าที่ของครอบครัว ซึ่งใช้แบบประเมินการทำหน้าที่ของครอบครัวจุฬาลกรณ์แฟมิลี่อินเวนทอรี่ ที่อุมาพร ตรังคสมบัติ (2540) สร้างจากแนวคิดการทำหน้าที่ของครอบครัวของแมคมาสเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า การทำหน้าที่ของครอบครัวคามการรับรู้ของผู้ที่เป็นโรคจิตสากสารแอมเฟตามีนอยู่ในระดับดีพอควรในทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการแก้ปัญหา บทบาทการสื่อสาร การตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ การควบคุมพฤติกรรม และการทำหน้าที่ทั่วไป ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนให้ดียิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมการทำหน้าที่ของครอบครัวระหว่างสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
husbands who cheat website why wifes cheat
wife cheaters infidelity open
spy phone free download spyware mobile texting spyware
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat

Keywords: ยาบ้า, โรคจิต, โรคจิตจากแอมเฟตามีน, แอมเฟตามีน, ครอบครัว,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 00024

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย