เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ในจังหวัดนครพนม

 

ผู้วิจัย/Authors: หยกฟ้า บุญชิต

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ในจังหวัดนครพนม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 156

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาและอธิบายถึงการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในจังหวัดนครพนม โดยดำเนินการศึกษาใน 3 หมู่บ้านของอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพเป็นหลัก ดดยอาศัยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ในผู้ป่วย ญาติ ผู้นำชุมชนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในประเด็นข้อมูลพื้นฐานในหมู่บ้าน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ญาติและการดูแลของชุมชนต่อผู้ป่วยจิตเภทใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ ธันวาคม 2543-เมษายน 2544 สรุปผลการศึกษา จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนจะมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะอาการของผู้ป่วยและลักษณะของชุมชน โดยผู้ที่มีบทบาทหลักในการดูแลได้แก่ครอบครัวและเครือญาติ และกลุ่มผู้นำชุมชนให้ความเห็นอกเห็นใจ ให้การยอมรับในฐานะสมาชิกชุมชนไม่รังเกียจ ชุมชนช่วยในการสังเกตอาการของผู้ป่วย และนำข้อมูลแจ้งแก่ครอบครัวและญาติ ให้คำแนะนำผู้ป่วยรับประทานยาต่อเนื่อง การดำรงชีวิตทั่วไปของผู้ป่วยและชุมชนมีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อผู้ป่วยมีอาการกำเริบ ความรู้สึกของชุมชนที่มีต่อผู้ป่วยจะเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นความรู้สึกหวาดกลัวการถูกทำร้าย แต่ชุมชนยังมีความรู้สึกห่วงใย ต้องการให้ความช่วยเหลือด฿แลเบื้องต้น จะแนะนำการรับประทานยา การดูแลทั่วไป และจำกัดพฤติกรรม และร่วมปรึกษาหารือเพื่อนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลจิตเวช โดยใช้เครือข่ายของครอบครัวญาติ ชาวบ้านทั่วๆ ไป และกลุ่มผู้นำในชุมชน การดำเนินการในชุมชนยังไม่เป็นลักษณะกลุ่มหรือองค์กรที่เข้ามารับผิดชอบโดยตรง ซึ่งเป็นการกระทำในระดับปัจเจกบุคคล
free abortion pill read when to get abortion
wife cheaters website open
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
women looking to cheat site when a husband cheats

Keywords: จิตเวชชุมชน, การมีส่วนร่วม, ผู้ป่วยจิตเภท, ผู้ป่วยโรคจิต, โรคจิต, จิตเภท, ประชาชน, ชุมชน, schizophrenia, psychiatry, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000238

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต