เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 152

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนตระหนัก เข้าใจและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสมรรถภาพและดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจเสริมสร้างพลังก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ขั้นตอนการดำเนินงาน ปี พ.ศ 2543 จัดโครงการอบรมให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน อบต. อสม. และญาติผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน จำนวน 2 วันจำนวน 1 หมู่บ้าน ปี พ.ศ 2544 จัดโครงการอบรมให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน อบต. อสม. และญาติผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน จำนวน 2 วันจำนวน 2 หมู่บ้าน ผลการดำเนินงาน จากการดำเนินโครงการ ประชาชนในชุมชนได้มีแผนงาน/โครงการดังนี้ 1. โครงการการดูแลช่วยเลหือผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 2. โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 3. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน 4. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 6. โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 1. ผู้ป่วยจิตเวชทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 2. ผู้ติดสารเสพติดทุกคนได้รับการบำบัดรักษา 3. ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 4. ชุมชนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานจาหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 2 ครั้ง 5. ได้รับการเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ในหัวข้อ การดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน 6. ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานสุขภาพจิตดีเด่น ระดับเขต 7 ปี 2545
click here cheat on husband what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater women affair open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
spy phone free download spyware mobile texting spyware
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: จิตเวช, เครือข่าย, ชุมชน, จิตเวชชุมชน, community psychiatry, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000235

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต