เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการดำเนินงานโครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2545

 

ผู้วิจัย/Authors: เชาวนี คำโฮม

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการดำเนินงานโครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2545

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 149

รายละเอียด / Details:

บทนำและวัตถุประสงค์ ผู้ป่วยจิตเวชเป็นจำนวนไม่น้อยที่ต้องเข้ารักษาซ้ำแล้วซ้ำอีก ญาติจะมีความรู้สึกเบื่อเมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้านแล้ว บางคนไม่ยอมกินยาต่อเนื่อง เสพสารเสพติดและของมึนเมา จึงทำให้เกิดอาการกำเริบซ้ำ ซึ่งการล่ามขังผู้ป่วยก่อให้เกิดความเสื่อมของบุคลิกภาพ มีพฤติกรรมถดถอยและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำเนินชีวิตได้ตามปกติในปี 2544 เป็นปีแห่งสุขภาพจิต และมีคำขวัญว่า "ผู้ป่วยทางจิตอย่าคิดผลักไสควรมีน้ำใจห่วงใยเยียวยา" ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ญาติ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดอำนาจเจริญปี 2545 วิธีการศึกษา/กรอบแนวคิดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สัมมนาเครือข่ายสุขภาพจิตตกลงแนวทางการดำเนินโครงการดังนี้ 1. สำรวจผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่าม/ขัง 2. ประชุมกลุ่มญาติเพื่อความเข้าใจปัญหา ให้ความร่วมมือส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 3. เมื่อญาติและผู้ป่วยตกลง นำส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชโดยเครือข่ายสุขภาพจิตระดับจังหวัดอำเภอตำบล 4. ขณะที่ผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาล (2-3 เดือน) เครือข่ายสุขภาพจิตระดับอำเภอ ตำบล ดำเนินการเตรียมชุมชนโดยกระบวนการAIC, Family counseling 5. เมื่อชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่และญาติไปรับผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน เจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมรายงาน 6. จังหวัดติดตามนิเทศและประเมิน ผลการดำเนินโครงการ พบผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่ามขัง จำนวน 17 ราย ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช 100% สามารถกลับสู่ชุมชนและดำรงชีวิตตามปกติ 12 ราย (70.59%) กลับสู่ชุมชนได้ระยะหนึ่งอาการกำเริบเข้ารักษาโรงพยาบาลอีก 2 ราย (11.76%) รอญาติพร้อมรับกลับ 3 ราย (17.65%) ชุมชนใช้วัฒนธรรมของชุมชน (พิธีบายศรีสู่ขวัญรับผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน) เพื่อแก้ไขปัญหาแบ่งบทบาทหน้าที่กันเองในการดูแลป้องกันผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ เข้าใจเห็นใจผู้ป่วยให้โอกาสผู้ป่วย ผู้ป่วยได้รับยาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง วิจารณ์และสรุป การดำเนินงานโครงการ เน้นการดำเนินงานในเชิงรุก บุคลากรเอาใจใส่ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและญาติในชุมชนให้การดูแลฯ ในระบบเครือข่ายในระดับจังหวัด อำเภอและตำบล กระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาร่วมคิดร่วมทำ นำวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมในชุมชนมาใช้ในการดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วย ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมาย และสามารถนำรูปแบบการดำเนินโครงการเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอื่นๆ และผู้ติดสารเสพติดในชุมชนได้อย่างดี
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
how married men cheat read reasons why husband cheat
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: ปลดโซ่ตรวน, ผู้ป่วยจิตเวช, โซ่ตรวน, ล่ามขัง, จิตเวชชุมชน, ผู้ป่วยจิตเวช, ขัง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000233

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต