เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: อรพรรณ สุนทวง

ชื่อเรื่อง/Title: การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 148

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของชุมชนและพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมคัดเลือกพื้นที่วิจัยแบบเจาะจง 1ชุมชนเป็นชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม กกลุ่มตัวอย่าง 30 คน วิธี ดำเนินการวิจัยคือ การประเมินสภาวะการมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสออบทีและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่าปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชคือชุมชนมีทัศนคติต่อผู้ป่วยจิตเวชว่าเป็นบุคคลไม่มีความสามารถ ไร้ศักยภาพ ไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าไปคุยด้วยและขาดการตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแล ส่วนการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน พบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแล ผู้ป่วยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนโดยมีการจัดกิจกรรมการดูแลทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคม มีกิจกรรมดูแลต่อเนื่องโดยการขยายไปยังกลุ่มเยาวชนและพระสงฆ์เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวช และคะแนนการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เมื่อเปรียบเทียบประเมินซ้ำในระยะติดตามผล 3 เดือนสูงกว่าก่อนทำการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
click here catch a cheater what is infidelity
unfaithful spouse unfaithful husband
My wife cheated on me click all wives cheat
free abortion pill read when to get abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
married men affairs go reasons why husbands cheat
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories

Keywords: ชุมชน, ผู้ป่วยจิตเวช, รูปแบบการดูแลในชุมชน , จิตเวชชุมชน, โรคจิต, บริการสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000232

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต