เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนากลุ่มช่วยเหลือตนเอง

 

ผู้วิจัย/Authors: วิมลพรรณ นิธิพงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนากลุ่มช่วยเหลือตนเอง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 146

รายละเอียด / Details:

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ควรจะได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างเสริมสุขภาพให้ปรับตัวต่อปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต แต่การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุยังไม่มีรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างชัดเจน การวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนากลุ่มช่วยเหลือตนเอง ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสังเกตุอย่างมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในชุมชนพงสวายที่สมัครใจเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง จำนวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า ขั้นตอนที่จำเป็นในการพัฒนากลุ่มช่วยเหลือตัวเองของผ็สูงอายุมี 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1. ปฐมนิเทศและจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์การเข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเองเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงประโยชน์ของกลุ่ม จึงร่วมกับสมาชิก ผู้สูงอายุสร้างเอกลักษณ์ประจำกลุ่ม ขั้นตอนที่ 2 วางแผนในการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ ดดยผู้สูงอายุร่วมกันกำหนดวัถุประสงค์ สร้างกติกาข้อตกลง กำหนดวันเวลา สถานที่นัดพบกันในการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเอง และจัดบริหารกิจการกลุ่ม ขั้นตอนที่ 3 พบปะกลุ่มในการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดดียว และความผูกพันของกลุ่ม ขั้นตอนที่ 4การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ขั้นตอนที่ 5 เลือกแนวทางและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากกลุ่มไปปฏืบัติ ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนผลการนำแนวทางหรืประสบการณ์ ที่เลือกจากกลุ่มหลังจากนำไปใช้และขั้นตอนสุดท้าย คือประเมินผลกลุ่มและบอกประโยชน์ที่ได้จากการเป็นสมาชิกกลุ่มในการพัฒนากลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ ให้เกิดความเข้มแข็งต่อเนื่อง สมาชิกผู้สูงอายุ จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ เกี่ยวกับการดำเนินกลุ่ม และประเมินผลโดยมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ มีการเต็มใจช่วยเหลืกันและกัน และสมาชิกกลุ่มเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนคือศักยภาพของผู้นำกลุ่มประสบการณ์การเข้าร่วมกลุ่ม ช่วยเหลือตนเองของผ๔สูงอายุในอดีต แรงสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครอบครัว สำหรับอุปสรรคในการพัฒนากล่ม คือ ปัญหาด้านสุขภาพ และภารกิจความรับผิดชอบของผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ได้จากการมีส่วนร่วมในกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ จะมีประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตและสังคม ดดยเฉพาะการเห็นคุณค่าในตนเอง ดังนั้นจึงควรมีนโยบายในการสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายกลุ่ม กลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ ในลักษณะกลุ่มย่อย ในชมรมใหญ่ ของผู้สูงอายุ แบะสนับสนุนการพัฒนากลุ่มช่วยเหลือตนเองอย่างต่อเนื่อง
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
wife cheaters website open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
most women cheat cheat husband married men cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: ผู้สูงอาย, กลุ่มช่วยเหลือตนเอง, กลุ่มบำบัด, กิจกรรม, สุขภาพจิต, group, mental health, elderly

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000230

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต