เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

 

ผู้วิจัย/Authors: วิมาลา เจริญชัย

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545 พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

โรคจิตเภทเป็นโรคเรื้อรัง ส่งผลให้ผู้ที่เป็นโรคนี้ มีความบกพร่องในการดูแลตนเอง การทำหน้าที่ และสมรรถนะทางสังคมเสื่อมไป ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคจิตเภท จึงต้องได้รับการดูแลจากผู้ดูแล ซึ่งผู้ดูแลต้องมีการปรับตัวตลอดกระบวนการการดูแล เพื่อให้สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับยาแทนผู้ป่วยหรือพาผู้ป่วยมารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2545 ถึงเดือนมีนาคม 2545 จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม ประกอบด้วยสองส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการปรับตัว ที่พัฒนาโดยชูชื่น ชีวพูนผล (2541) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโดยรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมการปรับตัวด้านร่างกาย พฤติกรรมการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ และพฤติกรรมการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ อยู่ในระดับดี ในขณะที่พฤติกรรมการปรับตัวด้านพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการวางแผนให้การช่วยเหลือแก่ผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ให้มีพฤติกรรมการปรับตัวโดยเฉพาะด้านการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
why men have affairs website married men who cheat with men
married affairs sites online why do wifes cheat
read go married and want to cheat
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
percent of women that cheat link how to spot a cheater

Keywords: พฤติกรรม, การปรับตัว, ผู้ดูแล, ครอบครัว, พยาบาล, ผู้ป่วยโรคจิต, โรคจิตเวช, behavior, nurse, family, schizophrenia, schizo, psychosis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 00023

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย