เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กระบวนการมีส่วนร่วมของพลังชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: อุไรวรรณ เพ็งหนุ

ชื่อเรื่อง/Title: กระบวนการมีส่วนร่วมของพลังชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 145

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของพลัง ชุมชนในการเสริมสร้างกิจกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต โดยใช้เทคนิคการประชุมแบบ A-I-C และMind mapping ผสมผสานร่วมกัน และวิเคราะห์กิจกรรม อันเกิดจากกระบวนการ รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบผลสุขภาพจิตชุมชนระหว่างชุมชนศึกษาทดลอง และชุมชนศึกษาควบคุม การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะการศึกษากึ่งทดลอง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การศึกษาประวัติชีวิตบุคคล การจัดสนทนากลุ่ม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชาศึกษาทดลอง คือชุมชนบ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ ชุมชนศึกษาควบคุม คือชุมชนบ้านแท่นแก้ว ตำบลบางเดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2544 ถึงเดือนมีนาคม 2545 ผลการวิจัย พบว่าเทคนิคการประชุมแบบ A-I-C และ Mind mapping เมื่อนำมาผสมผสานทำให้เกิดพลังชุมชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ปัญหา และความต้องการ ตลอดจนการคิดค้นวิธีการสร้างพลังความร่วมมือของคนในชุมชนให้มีสุขภาพจิตที่ดี จากการนำเอาเทคนิคนี้ไปทดสอบให้กับชุมชนทำให้เห็นภาพรวมความคิดของชุมชนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงภาพความคิดไปสู่ประเด็นต่างๆ ได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการทำความเข้าใจ กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวก่อให้เกิดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิต เช่น โครงการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารรบ้านท่าม่วง เป็นต้น ซึ่งพบว่า ภาวะสุขภาพจิตในชุมชนศึกษาทดลอง มีภาวะสุขภาพจิตที่ดีเพิ่มขึ้น ขณะที่ชุมชนศึกษาควบคุมไม่พบการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเทคนิค A-I-C และ Mind mapping สามารถเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาหรือสนับสนุนงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจิตชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี และชุมชนมีความเข้มแข็งต่อการจัดการปัญหาโดยอาศัยศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
husbands who cheat website why wifes cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
how married men cheat read reasons why husband cheat
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: กระบวนการมีส่วนร่วม, พลังชุมชน, การสร้างเสริมสุขภาพจิตชุมชน, เทคนิค Mind mapping , เทคนิค A-I-C, aic, AIC, mental health, community psychiatry, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000229

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต