เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการเครือข่ายเยาวชนเพื่อสุขภาพ

 

ผู้วิจัย/Authors: เนตรนภา ภมะราภา

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการเครือข่ายเยาวชนเพื่อสุขภาพ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 144

รายละเอียด / Details:

บทนำ สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมากมาย โดยเฉพาะปัญหาวัยรุ่นซึ่งมีธรรมชาติของอารมณ์ที่รุนแรง หุนหันพลันแล่น และให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนมากที่สุดจึงมีความเสี่ยงต่อการหาทางออกที่เหมาะสม เช่น ใช้สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและมั่วสุมกันก่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จึงเกิดเป็นปัญหาที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ จากสภาพปัญหาดังกล่าว กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จึงได้จัดตั้งมุมเพื่อนใจวัยรุ่น (Firend Corner) เป็นคลินิกให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นนอกเวลาราชการ โดยมีเยาวชนร่วมดำเนินการ ภายใต้โครงการเครือข่ายเยาวชนเพื่อสุขภาพ เพื่อขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเน้นให้เยาวชนเป็นพลังหลักในการผลักดันให้เกิดความเคลื่อนไหวในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของวัยรุ่นจากกลุ่มวัยรุ่นเอง โดยมีบุคลากรสาธารณสุขร่วมสนับสนุน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง Health Promoting Hospital และ Health Promoting School ให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพที่ครบวงจร ยั่งยืน และสอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่นอย่างแท้จริง ผลที่ได้รับ สมาชิกแนนำมีมากกว่า 70 คน และขยายผลไปสถาบันการศึกษาต่างๆ Corner ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีอาจารย์ ผ็ปกครอง และองค์กรชุมชนร่วมสนับสนุน เยาวชนแกนนำทุกคนมีพฤติกรรมการปรับตัวที่ดีขึ้น ระบาดวิทยาของวิกฤติยาเสพติดของเยาวชนในเขตเมืองที่เข้าร่วมโครงการลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้เข้าร่วมโครงการทุกระดับมีความพึงพอใจและขยายเครือข่ายออกไปอย่างต่อเนื่อง
website link wife cheaters
unfaithful spouse cheat husband
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill read when to get abortion
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: เครือข่ายเยาวชน, วัยรุ่น, มุมเพื่อนใจวัยรุ่น, การให้การปรึกษา, การปรึกษา, ทักษะชีวิต, สุขภาพจิต, Firend Corner, counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000228

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต