เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบครัว

 

ผู้วิจัย/Authors: อัญชุลี ประคำทอง

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบครัว

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 74

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัว (แกนนำครอบครัว) มีความรู้ในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตครอบครัว ผลที่ได้ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 90.5 มีอายุระหว่าง 20-55 ปี ร้อยละ 54.5 อายุโดยเฉลี่ย 42.5 ปี มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 70.5 สถานภาพส่วนมากแต่งงานอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 59.7 และพบว่าสถานภาพในครอบครัว โดยมากเป็นสมาชิกในครอบครัวร้อยละ 90.5 2. ระดับความรู้ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบครัวหลังร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ยมีความรู้อยู่ในระดับมาก (X=5.55) สรุป จากการจัดทำโครงการพบว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการได้รับความรู้ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในครอบครัว ประชาชนเห็นความสำคัญในการส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบครัว
link how many guys cheat why women cheat on husbands
how to spot a cheater how many people cheat open
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
meet to cheat go why women cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat with a married woman open infidelity signs
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
married men affairs go reasons why husbands cheat

Keywords: สุขภาพจิตครอบครัว, สุขภาพจิต, ครอบครัว, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00004

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต