เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสร้างโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยพลังอำนาจของอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันสุขภาพจิตในชุมชน จังหวัดพังงา

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญวดี เพชรรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: การสร้างโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยพลังอำนาจของอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันสุขภาพจิตในชุมชน จังหวัดพังงา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 141-143

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและศึกษาหารูปแบบการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน สรุปผลการวิจัย ระดับความรู้ ความเชื่อต่อโอกาสเสี่ยงการเกิดปีญหา ความเชื่อต่อการรุนแรงความเชื่อต่อผลดีจากการปฏิบัติตามคำแนะนำของอาสาสมัครสาธารณสุข และสัมพันธภาพระหว่างประชาชนกับอาสาสมัครสาธารณสุขและพฤติกรรมในการป้องกันแยหาสุขภาพจิตในกลุ่มทดลองหลังดำเนินการมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการดำเนินการทั้งหมด และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
website link wife cheaters
why men have affairs redirect married men who cheat with men
unfaithful spouse cheat husband
link how many guys cheat why women cheat on husbands
free abortion pill open when to get abortion
wife cheaters infidelity open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
how to cheat on wife go why wife cheated
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: โปรแกรม, สุขภาพจิต, อาสาสมัครสาธารณสุข, สุขภาพจิตในชุมชน, จังหวัดพังงา, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 000227

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต