เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระบบคุณภาพของบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: กรรณิกา ดุษฎี

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระบบคุณภาพของบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 140

รายละเอียด / Details:

กระบวนการพัฒนาคุณภาพย่อมอาศัยทรัพยากรในการพัฒนาซึ่ง "บุคลากร" เป็นปัจจัยที่สำคัญ ดังนั้นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญมากต่อการที่จะให้บุคลากรปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงอใจในการปฏิบัติงานระบบคุณภาพของบุคลากร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระบบคุณภาพของบุคลากร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และตำแหน่งในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จำนวน 508 คน สุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบคาเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระบบคุณภาพของบุคลากร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์อยู่ในระดับปานกลางขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ บุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระบบคุณภาพไม่แตกต่างกัน บุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ที่มีสถานภาพสมรส ระกับการศึกษา ตำแหน่งงาน แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระบบคุณภาพมากกว่าบุคลากรที่เป็นม่าย หย่า แยกกันอยู่หรือคู่สมรสเสียชีวิต สำหรับระดับศึกษาพบว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีดรือระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการปฏิบีติงานระบบคุณภาพมากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ส่วนตำแหน่งงานนั้นพบว่าบุคลากรที่รับราชการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระบบคุณภาพมากกว่าบุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจำ และบุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานระบบคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลและวิธีการนำมาปฏิบิติยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ บุคลากรเหนื่อยจากงานประจำทำให้เกิดความท้อแท้ในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ และขาดการประสานงานและร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
why men have affairs website married men who cheat with men
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories

Keywords: ความคิดเห็น, คุณภาพ, มาตรฐานคุณภาพ, โรงพยาบาลสวนสราญรมณ์, บริการ, พัฒนาระบบบริการ, คุณภาพบริการสุขภาพจิต, บริการสุขภาพจิต, HA, H.A.

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000226

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต