เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

ผู้วิจัย/Authors: ภาวินี ธนบดีธรรมจารี

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 139

รายละเอียด / Details:

ปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทิภาพ ทำให้ประชาชนมีการตื่นตัวและมีความคาดหวังที่จะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานประกอบกับนโยบายของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้ดรงพยาบาลในสังกัดมีการพัฒนาคุณภาพงาน โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนญ์กลางและมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยมอบให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพเป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนให้หน่วยงานมีการพัฒนางานด้วยการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานแก่บุคลากรภายในโรงพยาบาล จำนวน 450 คน 83 หน่วยงาน ซึ่งคาดว่าหน่วยงานจะทำกิจกรรพัฒนาคุณภาพอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง จึงทำการประเมินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการแรกเพื่อสำรวจค่าร้อยละของหน่วยงานที่ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพได้อย่างถูกต้อง ประการที่ 2 เพื่อหาค่าร้อยละของหน่วยงานที่ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และประการสุดท้ายหาความเกี่ยวข้องระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างถูกต้องหรือต่อเนื่อง โดยคัดลอกข้อมูลจากแฟ้มเอกสารกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานนลงในแบบบันทึก และสัมภาษณ์ผู้แทนทีมพัฒนาคุณภาพ ซึ่งผ่านการอบรมและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน คัดเลือกโดยการสุ่มจับสลากจากรายชื่อบุคลากรทั้งหมดของแต่ละหน่วยงาน จำนวนหน่วยงานละ 1 คน ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าร้อยละและความเกี่ยวข้องของปัจจัยต่างๆ กับการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างถูกต้องหรือต่อเนื่อง ด้วยการทดสอบ Chi-square ที่ระดับความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 สรุปผลการศึกษา ผลการประเมินโครงการพบว่า หน่วยงาน 4 ใน 5 ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพถูกต้อง และทำกิจกรรมต่อเนื่อง 3 ใน 5 ของหน่วยงานทั้งหมด ทั้งนี้พบว่าหน่วยงานที่เห็นว่าการนำเสนอผลงานเป็นสิ่งจูงใจให้ทำกิจกรรมพัฒนาคูณภาพ เป็นหน่วยงานที่ทำกิจกรรมถูกต้องมากกว่าหน่วยงานที่เห็นว่าไม่เป็นสิ่งจูงใจ (p-value= 0.028) อาจเป็นเพราะว่าการนำเสนอผลงานทำให้ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องอย่างชัดเจน (p-value= 0.05) คือหน่วยงานขนาดใหญ่ หน่วยงานที่มีผู้ประสานงานคุณภาพในหน่วยงานมีความสามารถทำกิจกรรมได้เองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานคุณภาพ และมีความเห็นว่าการได้รับรางวัลเป็นสิ่งจูงใจให้ทำกิจกรรม เป็นหน่วยงานที่ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีศักยภาพในการทำกิจกรรม นอกจากนี้ เมื่อได้รับแนงผลักดันจากการได้รับรางวัลจึงทำให้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง อักทั้งปัจจัยดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างถูกต้องและต่อเนื่องแต่เพื่อหโครงการพัฒนาคุณภาพสัมฤทธิผล ควรให้มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานคุณภาพอยู่ในทุกหน่วยงาน เพื่อช่วยกระตุ้นและทำกิจกรรมในหน่วยงานของตนเอง อีกทั้งควรสร้างเสริมแรงจูงใจโดยการจัดให้นำเสนอผลงานทุก 6 เดือน และให้รางวัลตอบแทนพิเศษแก่หน่วยงานที่มีผลกิจกรรมดีเด่น
click here cheat on husband what is infidelity
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
what is in the abortion pill website the morning after pill
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
women cheat on their husbands go why men cheat
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: คุณภาพ, มาตรฐานคุณภาพ, โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, บริการ, พัฒนาระบบบริการ, คุณภาพบริการสุขภาพจิต บริการสุขภาพจิต, โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, HA., H.A.

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000225

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต