เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การออกแบบและพัฒนาต้นแบบบริการคลายเครียดด้วยระบบการบริหารงาน

 

ผู้วิจัย/Authors: นวพร ตรีโอษฐ์

ชื่อเรื่อง/Title: การออกแบบและพัฒนาต้นแบบบริการคลายเครียดด้วยระบบการบริหารงาน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 137

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกก็คือองค์การคุณภาพ(Quality Organization) คือการนำระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9000 มาปรับใชใช้ในองค์การซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์การที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อสร้างคุณภาพและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และข้อกำหนดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมคุณภาพจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่คุณภาพเป็นสิ่งที่ทุกองค์การจะต้องสร้างขึ้นให้ได้และคงไว้ในระดับสูง ความเป็นเลิศด้านคุณภาพของการบริการ เกิดจากการออกแบบและกระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุง พัฒนา และเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นด้วยวิธีการที่ริเริ่ม แปลกใหม่ และได้ผลดีกว่าวิธีการเดิมๆ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ต้นแบบการบริการคลายเครียดจากการออกแบบและพัฒนาบริการคลสายเครียดด้วยระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ตามข้อกำหนดที่ 7.3 วิธีการศึกษา 1. กำหนดผู้เกี่ยวข้อง และวางแผนการออกแบบและพัฒนาบริการคลายเครียดด้วยระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ตามข้อกำหนดที่ 7.3 2. พิจารณาปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 3. จัดทำแบบร่างผลที่ได้จากกระบวนการออกแบบและพัฒนา 4. ทบทวนการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 5. ทวนสอบการออกแบบและพัฒนา 6. รับรองผลการออกแบบและพัฒนาก่อนการให้บริการจริง สรุปผล จากการออกแบบและพัฒนาบริการมีผลสำเร็จในเรื่องได้ต้นแบบการบริการคลายเครียดด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ตามข้อกำหนด 7.3 เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และมีความพึงพอใจต่อการบริการในรูปแบบใหม่อย่างสูงสุด
My wife cheated on me click here all wives cheat
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
spy phone free download spyware mobile texting spyware
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: บริการคลายเครียด, คลายเครียด, การพยาบาล...จิตเวช.., ISO 9001 : 2000, ต้นแบบบริการคลายเครียด, ระบบบริหารงาน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000223

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต