เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบโซนจังหวัด

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชนี หัตถพนม

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบโซนจังหวัด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 134

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบโซนจังหวัด สรุปผลการศึกษา 1. ด้านการส่งเสริมป้องกัน เช่น การจัดโครงการนำร่องการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน ซึ่งสามารถช่วยเหลือหลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้ 8 คน จากผลสำเร็จของโครงการนี้ได้ขยายผลโครงการทั่วประเทศมีโครงการอบรมค่ายทักษะชีวิต เพื่อดูแลสังคมจิตใจในภาวะวิกฤตยาเสพติด จำนวน 2 รุ่น รวม 166 คน นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาให้เกิดโครงการสุขภาพจิตในพื้นที่อีกจำนวนมาก 2. ด้านการรักษาพยาบาล ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ที่มปัญหาซับซ้อนในชุมชนลดการล่ามขังผู้ป่วยทางจิตได้ 115 คน (59.3%) และช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน เช่น ถูกหาว่าเป็นผีปอบผู้ป่วยทำร้ายภรรยาถึงแก่ชีวิต ฯลฯ มีโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจรในหลายอำเภอ มีการพัฒนาระบบบริการและการประสานงานในรุปแบบของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตตั้งแต่ระดับเขต จังหวัด อำเภอ และตำบลมีเครือข่ายรวม 1,580 คน สำหรับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นได้แบ่งหอผู้ป่วยตามจังหวัดต่างๆ และทีมงานแต่ละจังหวัดอยู่ที่หอผู้ป่วยนั้นๆ 3. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยให้มีทักษะทางสังคมช่วยกิจกรรมของครอบครัว และการประกอบอาชีพ
link how many guys cheat why women cheat on husbands
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
women looking to cheat link when a husband cheats
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat

Keywords: โซนจังหวัด, โซน, การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบโซนจังหวัด, สุขภาพจิตชุมชน, จิตเวชชุมชน, บริการสุขภาพจิต, zone changwat, zone

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000221

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต