เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการดำเนินงานระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ทาง E-mail ณ จังหวัดนำร่อง : อำนาจเจริญและยฌสธร

 

ผู้วิจัย/Authors: จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการดำเนินงานระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ทาง E-mail ณ จังหวัดนำร่อง : อำนาจเจริญและยฌสธร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 133

รายละเอียด / Details:

ปี 2544 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้จัดทำโครงการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ทาง E-mail ไปยังเครือข่ายงานสุขภาพจิตจังหวัดอำนาจเจริญและยโสธร เพื่อศึกษาผลการดำเนินงาน จึงได้ทำการวิจัยประเมินผลนี้ขึ้น ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จังหวัดอำนาจเจริญ และยโสธร จำนวน 19 คน และผู้ป่วย Psychosis ที่ถูกส่งต่อทาง E-mail ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2545 จำนวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้บูรณาการจากรูปแบบของ CIPP Model เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม ที่ครอบคลุมถึง Contexts Inputs Processes products และ Otucomes วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตรรกะหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลเชิงสถิติ ร้อยละ สรุปผลการวิจัย พบว่า ด้าน Contexts ทั้งจังหวัดอำนาจเจริญ และยโสธร ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เอื้อตาอการพัฒนาระบบส่วต่อทาง E-mail ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขบางแห่งสามารถส่ว/รับข้อมูลได้ ทาง Internet และรับ/ส่ง ได้ทุกแห่งทาง Intranet Inputs มีการกำหนกภารกิจ วัตถุประสงค์ยังไม่ชัดเจน ผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นเจ้าหน้าที่งานสุขภาพจิตและศูนย์คอมพิวเตอร์ และมีงานรับผิดชอบหลายอย่าง อุปกรณ์ เครื่องมือต้องใช้ร่วมกับงานอื่น Processes มีแนวทางการปฏิบัติงาน และมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้วยการอบรม Products ผลการดำเนินงานทำให้ทั้งโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญและยโสธร มีระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยส่งต่อเดียวกัน รับ/ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยทาง Internet/Intranet ที่มีความรวดเร็วขึ้น สามารถนำไปเตรียมการบริการล่วงหน้าได้ และทำให้การบริการรวดเร็วขึ้น จำนวนผู้ป่วย Psychosis ที่ส่งไปจังหวัดอำนาจเจริญและยโสธร ส่วนใหญ่เป็นโรคจิตเภท ร้อยละ 45.4,58.9 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ส่งไปที่โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 32.3, 24.4 ตามลำดับ Outcomes อัตราการกลับมารักษาของผู้ป่วย Psychosis หลังจากส่งต่อไปจังหวัดอำนาจเจริญและยโสธร พบว่า ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 10 คือ ร้อยละ 4.6,6.6 ตามลำดับ และสาเหตุส่วนใหญ่ที่กลับมารักษาคือ กินยาที่รักษาจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์แล้วไม่ดีขึ้น ร้อยละ 50.0,69.2 ตามลำดับ และทั้ง 2 จังหวัด ผู้ป่วยไปรับการรักษาที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านตามนัดร้อยละ 98.6 ผู้ป่วยและญาติมีความเห็นว่าหลังจากใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานระบบบริการส่งต่อรวดเร็วดีขึ้นกว่าเดิม ร้อยละ 63.5 และเจ้าหน้าที่มีเวลาให้การปรึกษามากขึ้น ร้อยละ 51.4
why men have affairs redirect married men who cheat with men
read website married and want to cheat
free abortion pill read when to get abortion
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
women cheat husband go women who cheat on their husbands
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: e-mail, การส่งต่อ, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวชชุมชน, เครือข่ายสุขภาพจิต, เครือข่าย, psychosis, network, community psychiatry, CIPP Model

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000220

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต