เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุที่รับบริการในคลินิกจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: สรินดา น้อยสุข

ชื่อเรื่อง/Title: การสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุที่รับบริการในคลินิกจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545 พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคมส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลและสังคมรอบข้างจึงเป็นสิ่งสำคัญ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุที่รับบริการในคลินิกจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2545 จำนวน 270 คน กลุ่มตัวอย่างเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล และ 2) แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคมดัดแปลงโดยศิรินภา นันทพงษ์ (2542) ตามแนวคิดของแบรนด์และไวเนิร์ท (1985) และผ่านการตรวจสอบหาความเชื่อมั่นแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับสูง ดังนี้ การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม ร้อยละ 58.15 ด้านการได้รับความรักใคร่ผูกพันร้อยละ 63.33 ด้านการได้รับการยอมรับและการเห็นคุณค่าในตัวเอง ร้อยละ 60.74 ด้านการได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ร้อยละ 62.96 ด้านการได้เอื้อประโยชน์หรือช่วยเหลือผู้อื่น ร้อยละ 63.70 และด้านการได้รับการช่วยเหลือและคำแนะนำด้านต่าง ๆ ร้อยละ 59.63 ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่รับบริการในคลินิกจิตเวชได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี
website why people cheat in marriage wife cheaters
husbands who cheat website why wifes cheat
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater

Keywords: คลินิกจิตเวช, จิตเวช, สุขภาพจิต, ผู้สูงอายุ, elderly, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 00022

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย