เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาระบบเครือข่ายงานสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: ชุลีวรรณ เพียรทอง

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาระบบเครือข่ายงานสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 132

รายละเอียด / Details:

การกลับมารักษาซ้ำเป็นปัญหาที่สำคัญและพบได้บ่อยในโรงพยาบาลจิตเวชทุกๆ แห่งจากสถิติของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปีงบประมาณ 2540-2543 พบว่ามีผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ำ ร้อยละ 43.36,42.66,44.12 และ 44.34 ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตทุเลาและจำหน่ายใกลับไปอยุ่ในชุมชน ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง จาดการประสานงานและส่งต่อข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ดูแลผู้ป่วยต่อโรงพยาบาลพระศรีหมาโพธิ์ซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ในเขต 7 ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ดและอำนาจเจริญ ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาระบบการทำงานเครือข่ายงานสุขภาพจิตขึ้น โดยการปรับโครงกสร้างองค์กรภายในหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การพัฒนาเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการพัฒนาแนวทางการประสานงานในระบบเครือข่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานพบว่า ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากเครือข่ายงานสุขภาพจิตเนื่องจากมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วยไปยังพื้นที่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพระศรีมาหโพธิ์มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้ป่วยไปรับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนมากขึ้น และผู้ป่วยสามารถอยู่ในชุมชนได้นานขึ้น และมีอัตราการกลับมารักษาซ้ำที่ลดลง คือ ปี 2542 กลับมารักษาภายใน 3 เดือน = 2.42% , ปี 2543 กลับมารักษาภายใน 6 เดือน = 2.3% มีระบบการนิเทศงานเครือข่ายสุขภาพจิตในระดับ คปสอ. ทำให้ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในเขตรับผิดชอบ มีขวัญกำลังใจในการปกิบัติงานและได้รับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการทำงานำด้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเกิดระบบการทำงานในรูปแบบของเครือข่ายที่ชัดเจน ส่งผลให้มีการติดต่อประสานงานที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาเครือข่ายงานสุขภาพจิต ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สำคัญของการดำเนินงานสาธารณสุข โดยเฉพาะงานสุขภาพจิตที่ส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชและประชาชนผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมสุขภาพจิตจึงมีนโยบายให้ขยายเครือข่าย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน 38 จังหวัดทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2545 โดยให้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นผู้บริหารโครงการ
why men have affairs redirect married men who cheat with men
wife cheaters infidelity open
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
aids pictures symptoms click aid symptoms
how to cheat on my husband site my wife cheated
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
reasons women cheat go how to cheat on wife
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: จิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต, เครือข่าย, สุขภาพจิต, จิตเวชชุมชน, เครือข่ายสุขภาพจิต, การดูแลในชุมชน, community, network, community psychiatry, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000219

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต