เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในคลินิกคลายเครียด โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: เพ็ญศิริ สมใจ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในคลินิกคลายเครียด โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 118

รายละเอียด / Details:

บทนำ ระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน ต้องคำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการมีมาตรฐานสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในคลินิกคลายเครียด เพื่อนำมาพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 จำนวน 35 คน มีความพึงพอใจระดับมากกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในคลินิกคลายเครียด (X=3.83,SD=.38) สรุปผล จากผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบการ บริการในคลินิกคลายเครียด ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
why men have affairs website married men who cheat with men
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat link how to spot a cheater
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: ความพึงพอใจ, คลินิกคลายเครียด, ประเมิน, คุณภาพบริการ, คุณภาพ, stress, service

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000039

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต