เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพยายามฆ่าตัวตาย : กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

 

ผู้วิจัย/Authors: บัวลอย นนทะนำ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพยายามฆ่าตัวตาย : กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 129-130

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคล สังคม ที่นำไปสู่การตัดสินใจพยายามฆ่าตัวตายของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย จังหวัดนครสวรรค์ สรุปผลการวิจัย ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายของจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2544 พบว่า เป็นเพศหญิง 164 คน (ร้อยละ 60.1 ) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-44 ปี (ร้อยละ 75.8 ) สถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 54.6 ) มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 63.7) อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 42.5) และเกษตรกรรม (ร้อยละ 28.6) มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 62.2) ซึ่งส่วนใหญ่มีเศรษฐานะระดับปานกลาง (พอกินพอใช้) ร้อยละ 55.3 ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายพักอาศัยอยู่กับครอบครัว (ร้อยละ 90.8) เฉลี่ยจำนวนสมาชิกครอบครัวมี 3.72 คน (SD=1.84) พ่อแม่อยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 60.4) และอยู่อย่างอบอุ่น ร้อยละ 44.0 บุคลิกภาพของผู้พยายามฆ่าตัวตายมีลักษณะใจร้อน วู่วาม ฉุนเฉียว (ร้อยละ 45.1) รองลงมาคือ จิตใจอ่อนไหวต่อการตำหนิ แม้เพพียงเล็กน้อย ก็รู้สึกว่ามีความสำคัญต่อตนเออง (ร้อยละ 43.6) เมื่อทุกข์ใจมักแก้ไขปัญหาด้วยการ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่(ร้อยละ 32.2) และคุยกับเพื่อนที่รู้ใจ (ร้อยละ 25.3) มีโรคประจำกาย (ร้อยละ 27.1) เคยมาอาการทางจิตมาก่อน (ร้อยละ 91.2) ไม่เป็นบุคคลที่ใช้สารเสพติด (ร้อยละ 55.3) มักดื่มสุราและสูบบุหรี่ (ร้อยละ 26.4) ใช้ยาบ้า 9 ราย (ร้อยละ 3.3 เคยพยายามฆ่าตัวจายมาก่อน (ร้อยละ 25.6) วิธีการที่เคยใช้ฆ่าตัวตายคือ กินยาเกินขนาด หรือใช้สารพิษ (ร้อยละ 67.2) การพยายามฆ่าตัวตายเป็นเพียงการเรียกร้องความสนใจมีจำนวน 156 ราย (ร้อยละ 57.1) ต้องการยุติชีวิตจริงๆ จำนวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.9 ความพยายามฆ่าตัวตายครั้งหลังสุดใช้วิธีการใช้สารพิษ (ร้อยละ 67.8) และกินยายเกินขนาด (ร้อยละ 22.3) โดยมีการเตรียมการฆ่าตัวตายมาก่อนเพียงร้อยละ 12.8 สาเหตุการฆ่าตัวตายมาจากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว (ร้อยละ 54.2) และเป็นปัญหาจากปัจจัยภายนอก (ร้อยละ 45.8) ซึ่งมาจากปัญหาการเงิน,หนี้สิน,ความยากจน ร้อยละ 48.7 ของปัญหาภายนอกทั้งหมด
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
spy phone free download spyware mobile texting spyware
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
women who cheated read looking for affair
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
why married men have affairs click married men cheat with men
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how married men cheat open reasons why husband cheat
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: ฆ่าตัวตาย, พยายามฆ่าตัวตาย, suicide, attempt suicide, sui

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000217

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต